ข่าวออนไลน์

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 4 เรียนรู้การให้ อย่างยั่งยืน

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป้าหมาย 50,000 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

“กิจกรรมโครงการเสริมพลังครูสู่การค้นพบศักยภาพของนักเรียน”

“กิจกรรมโครงการเสริมพลังครูสู่การค้นพบศักยภาพของนักเรียน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในเดือนเมษายน 2561 ที่โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบทั้งความรู้ และกิจกรรมดีๆ ให้ได้ครบ จบ ทั้งครูและนักเรียนทุนฯ  จัดขึ้น วันที่ 18-19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้ โครงการทุนฯ ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะจัดให้คุณครูแนะแนว และคุณครูผู้ดูแลทุนฯ ได้พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ ในการสอนให้เด็กรู้จักการค้นหาตัวเอง การสร้างแรงบันดาลใจแก่ตัวเอง และค้นคว้าหาความรู้เพื่อเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งในพิธีเปิด ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นองค์ปาฐก อีกทั้งยังได้ทีมวิทยากรมืออาชีพจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม มาช่วยสร้างสรรค์หลักสูตร และจัดกิจกรรมให้คุณครูที่เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้ และเทคนิคการสอนต่างๆ กลับไปใช้กับนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง ให้นักเรียนได้เดินไปในทางที่ถูกต้อง และมั่นคง ต่อไป ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : https://thaicity4social.com/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา […]

แนะแนวการศึกษาสามเณรทุนฯ 2560 “ต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร”

แนะแนวการศึกษาสามเณรทุนฯ 2560 “ต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร” เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี กับกิจกรรมต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ที่ได้จัดขึ้นเพื่อ ให้สามเณรทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดได้เห็นความสำคัญของการศึกษา อันนำไปสู่การตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง อีกทั้งมุ่งหวังให้สามเณรทุนฯ ได้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นสามเณรทุนฯ ที่มีการศึกษาที่ดี พร้อมเป็นผู้ครองสมณเพศที่จะสืบทอดศาสนทายาท เผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป ภายในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) รองเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้ปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่สามเณรทุนฯในเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต และการบริหารเวลาไม่ให้สูญเปล่า   นอกจากนี้คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และการค้นหาตัวเองเพื่อการศึกษาต่ออีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ ทางโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังได้รับเกียรติจากคณะพระวิทยากรด้านการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สามเณรทุนฯ อาทิ […]

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 1 สานต่อจาก ปักไผ่ชะลอคลื่น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

รวมทีม “อั๊ยยะ” ศิษย์เก่านักเรียนทุน 2560

รวมทีม “อั๊ยยะ”ศิษย์เก่านักเรียนทุน 2560 ผ่านไปแล้วกับการรวมทีมอีกครั้งของ “อั๊ยยะ” ศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ในแนวคิด เคลียร์เว สุมหัว รวมใจ พร้อมเพรียง-พรึ่บๆ !! ณ ห้องสัมมนาอาคารธนภูมิ ชั้น 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ภายในงานได้แขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณภูมิพัฒน์ ขจรภพ ผู้กรรมการผู้จัดการ บริษัทนกออกเซอร์วิส จำกัด มาถ่ายทอดแนวคิดในการทำธุรกิจเป็นของตัวเอง การคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์เก่า ด้านของบริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่อาคารได้ส่งพี่ๆ ที่เชี่ยวชาญในเรื่องระบบไฟฟ้าในอาคารมาช่วยต่อเติมปลั๊กไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆ อีกทั้ง คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆ ศิษย์เก่าถึงประเด็นของความสำคัญในการ “ค้นหาตัวเอง”  และคุณสงวนศรีได้แนะนำถึงสิ่งที่ศิษย์เก่า รวมถึงนักเรียนทุนควรจะต้องคำนึงอยู่เสมอ 9 สิ่ง คือ 1.       การค้นหาตัวเองเพราะถ้าเราไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นคือสิ่งที่ “ใช่” เราจะไปไม่สุด ให้วางเป้าหมายระยะสั้น-กลาง-ยาว พร้อมทั้งค้นหาศักยภาพไปพร้อมๆกัน ถ้าเจอโอกาสให้รีบคว้าไว้ […]

หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้า สู่ชาวใต้

หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้าสู่ชาวใต้ เหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทยทำให้โรงเรียน และชุมชนในหลายพื้นได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับเดือดร้อนเป็นวงกว้าง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการทุนฯ จึงจัดกิจกรรม “หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้าสู่ชาวใต้” บริจาคอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ (เสื้อผ้าชุดนักเรียนและเครื่องใช้ไฟฟ้า) ให้แก่นักเรียนทุนฯ และโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงชาวบ้านในชุมชนรอบๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้ทุกคนได้พอมีต้นทุนในการใช้ชีวิต และมีกำลังใจ อดทนสู้กับอุทกภัยรวมถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : https://thaicity4social.com/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-254-5002 091-119-8101 02-254-5003 CSR@thaicity.co.th เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – […]

1 2 3