คินดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 1

“จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้”

สานต่อจาก ปักไผ่ชะลอคลื่น ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด นอกจากจะจัดทำ “โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการฟ้า จำกัด” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับทุนการศึกษานับตั้งแต่ปีแรกที่เข้าโครงการทุนการศึกษาฯ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับทักษะและความชอบของตัวเอง ตลอดจนเลือกเรียนในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ โดยไม่เลือกว่าจะจบระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา ...เพื่อเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ แล้ว ยังมีโครงการที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจริงจัง โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เสนอกิจกรรมที่อยากทำเพื่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อฝึกให้ ศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ได้เริ่มต้น “การเป็นผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ...


วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้สานต่อความตั้งใจของศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่ได้จัดกิจกรรมปักไผ่ชะลอคลื่นไว้ตั้งแต่ปี 2557 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้เกิดดินตะกอนสะสมเหมาะแก่การปลูกต้นโกงกาง โครงการทุนการศึกษาฯ และศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาฯ จึงชวนพนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด บริษัท เวสเทอร์นพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ไปร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 4,000 ต้น ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดเป็นประธาน และ ปลูกต้นแสมต้นแรกของโครงการ เพื่อให้เป็นต้นประธาน และเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเรื่องราว โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ที่

https://thaicity4social.com/mangrove-forest-project/


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 972