“จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้”

โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นโครงการ ที่สานต่อจากโครงการ ปักไผ่ชะลอคลื่น ซึ่งศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกันคิดโครงการเพื่อตอบแทนสังคม โดยมี โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า เป็นผู้สนับสนุน เพราะนอกจากโครงการทุนการศึกษาฯ จะมอบทุนการศึกษา กิจกรรมแนะแนว อบรมจริยธรรม และกิจกรรม ให้ความรู้เสริมทักษะแก่นักเรียนทุนฯ จนจบการศึกษาแล้ว...

โครงการทุนฯ ยังปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ มีความกตัญญู รู้จักตอบแทนสังคม ผันตัวเอง “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้”

พ.ศ. 2557 ศิษย์เก่านักเรียนทุน จึงเสนอโครงการ “ปักไผ่ชะลอคลื่น” ร่วมกับ นายวิสูตร นวมศิริ ผู้ใหญ่แดง ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในการบุกเบิกการปักไฝ่ชะลอคลื่น โดยใช้แนวคิดว่า “เมื่อปักไผ่แล้ว ไม่ไผ่จะช่วยชะลอคลื่นที่กัดเซาะชายฝั่ง และทำให้เกิดตะกอนที่จะปลูกป่าชายเลนได้”

หลังจากที่ได้ทำโครงการ “ปักไผ่ชะลอคลื่น” แล้วนั้น บริษัทฯ ได้ติดตามผลของการปักไผ่ดังกล่าว และเห็นว่ามีตะกอนเข้ามาเติมเต็ม และสามารถปลูกป่าชายเลนได้   ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท จึงเริ่มโครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ขึ้น เพื่อสานต่อความตั้งใจของ ศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด , บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด , บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Time line กิจกรรม คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน

พ.ศ. 2557

ศิษย์เก่านร.ทุนฯ

ร่วมกันปักไผ่ชะลอคลื่น

พ.ศ. 2558 - 2559

ธรรมชาติเติมเต็มดินตะกอน

พ.ศ. 2560

ปลูกป่าครั้งที่ 1 จำนวน 4,000 ต้น

ปลูกครั้งที่ 2 จำนวน 500 ต้น

พ.ศ. 2561

ปลูกป่าครั้งที่ 3 จำนวน 5,000 ต้น

ปลูกครั้งที่ 4 จำนวน 6,000 ต้น

ปล่อยกุ้ง จำนวน 2,000,000 ตัว

พ.ศ. 2562

ปลูกป่าครั้งที่ 5 จำนวน 8,500 ต้น

ปลูกครั้งที่ 6 จำนวน 6,000 ต้น

พ.ศ. 2563

ซ่อมป่าจำนวน 2,500 ต้น

ปลูกป่าครั้งที่ 7 จำนวน 10,000 ต้น

พ.ศ. 2564

ซ่อมป่า จำนวน 8,000 ต้น

พ.ศ. 2565

ปลูกเพิ่ม จำนวน 5,000 ต้น

พ.ศ. 2566

ปลูกเพิ่ม จำนวน 5,000 ต้น

เป้าหมาย 50,000 ต้น

ปัจจุบันปลูกแล้ว

50,000 ต้น

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน100%

ข่าวกิจกรรม คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน

php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า พานักเรียนทุนฯตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนครบ 50,000 ต้น Read more
php
เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า นักเรียนทุนใหม่ ประจำปี 2565 และทำกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน ... Read more
php
กิจกรรม ปี 2564 ซ่อมป่าแปลงปลูกครั้ง 7 โดย หัวหน้าชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป้าหมาย 50,000 Read more
php
โครงการ "คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน" ครั้งที่ 7 ปลูกป่า 10,000 ต้น ด้วยความร่วมมือของหัวหน้าชุมชน Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น Read more

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.