โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนทุนฯ อย่างต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนทุนฯ จะต้องส่ง "เอกสารขอทุนการศึกษาต่อเนื่อง" มาที่โครงการทุนฯ ทุกปี เพื่อขอรับการพิจารณามอบทุนการศึกษา หากผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่โครงการทุนฯ กำหนด นักเรียนทุนฯ จะได้รับเงินทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามรอบการพิจารณา ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาฯ จะส่งเงินทุนการศึกษาไปที่สถาบันการศึกษาของนักเรียนทุนฯ ตามรอบการพิจารณา ซึ่งหลังจากนั้น สถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ส่งมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนฯ โดยแต่ละสถาบันฯ จะใช้ระยะเวลาการส่งมอบไม่เท่ากัน ดังนั้น หากนักเรียนทุนฯ มีรายชื่อว่าได้รับทุนฯ ขอให้รีบติดต่อสถานศึกษาตามเวลาที่กำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวนักเรียนทุนฯ เองคู่มือ และแบบฟอร์มสำหรับนักเรียนทุนฯ

คู่มือทุนการศึกษาฯ

ฉบับย่อ


แบบฟอร์มขอรับทุนต่อเนื่อง 2567

(นร.ทุนเดิม เท่านั้น)

สำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา แบบต่อเนื่อง จนจบชั้นอุดมศึกษา

Link แจ้งจบการศึกษา

สำหรับนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา แจ้งจบการศึกษา

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.