Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

โครงการทุนการศึกษา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

เราให้โอกาสทางการศึกษา...เพื่อสร้างคนคุณภาพ

เด็กและเยาวชน คือทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสและสร้างรอยต่อทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน จึงได้จัดตั้ง “โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2544

เรายังตระหนักถึงการสร้างคนมีคุณภาพด้วยการเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ผ่านกิจกรรมอบรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งทักษะด้านวิชาการ อาชีพ และจริธยธรรม เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนของชาติ

0

YEARS AGO!

เรามองว่าการให้โอกาส คือ การสร้างคนดี สิ่งดีๆ สร้างให้คนรุ่นใหม่ที่จะก้าวไปสู่สังคมมีความรักประเทศมากกว่าจะรักแค่ตัวเองเพียงอย่างเดียว พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม


ปัจจุบัน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ได้ให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนทุนฯ

ทั่วประเทศ จนจบการศึกษา

0

คน

จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)

0

คน

จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.)

0

คน

จบปริญญาตรี

0

คน


จากก้าวหนึ่ง จนวันนี้ เพื่อวันข้างหน้า..

โดย ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า


ปีการศึกษา 2562

โครงการทุนฯ ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง

0

คน

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.