Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

เติบโต

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

  • เรียนรู้จากตัวเอง สู่การเรียนรู้อย่างรอบด้าน
  • รับผิดชอบตนเอง ชุมชน และสังคม

จุดเริ่มต้นจากก้าวแรก

เราเห็นว่า การสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคม และการสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการศึกษา มีส่วนให้เด็กไทย..

"หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน"

กิจกรรมสู่ความยั่งยืน

โครงการทุนการศึกษา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ปัจจุบัน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 และในปีนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ เติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งวิชาการ และวิชาชีวิต ...อ่านต่อ

โครงการปลูกป่า

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

โครงการสานต่อความคิด “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯในปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้ร่วมกัน “ปักไผ่ชะลอคลื่น” ต่อยอดมาเป็นการปลูกป่าชายเลน 50,000 ต้น ภายในปี 2566 เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยั่งยืน ...อ่านต่อ

กิจกรรมอื่น ๆ

นโยบายเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า คำนึงถึงและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ สร้างจิตอาสาที่เป็นผู้ให้แก่สังคม ...อ่านต่อ

ต้นกล้าสู่ต้นแบบ

“ส่วนหนึ่งของบุคคลที่เคยได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และเติบโตในสายอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งสร้างสรรค์ ทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคม เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนทุนฯ และเยาวชนคนรุ่นใหม่” ..อ่านต่อ

อดิศักดิ์ ปู่หล้า

ครูชำนาญการพิเศษ

จากเด็กกะเหรี่ยงที่เลือกมาเป็นครูบนดอยเพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้เด็กบนดอย “..มันอาจจะมองว่าเหนื่อยสำหรับผมแล้ว มันคือความสุขเสมือนได้ย้อนยุคไปใช้ชีวิตในสมัยเด็กอีกครั้ง..” อ่านต่อ

หมอดาเลือกกลับไปเป็นแพทย์ที่บ้านเกิด คนไข้ส่วนใหญ่คนไข้ที่มารักษา เป็นคนไข้ตะเข็บชายแดน และคนกัมพูชา “..หมอคือความหวังของคนไข้ เรารู้ดีว่าชีวิตคนคนหนึ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ..” อ่านต่อ

พญ.วรดา วรมิ่ง

แพทย์

ณัฐชนนท์ นะคะจัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน

“...สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโครงการทุนฯ คือ การมอบโอกาสและการส่งต่อโอกาสที่ดี และ การรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด และยังสอนให้เราทำความดี ซึ่งทำได้ทุกโอกาส ทุกที่ที่เราอยู่..” อ่านต่อ

“เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ จากโครงการทุนฯ วันนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมจะตอบแทนและให้คืนแก่สังคม ... ” อ่านต่อ

รัตนาวดี แก้วเส้ง

พยาบาลวิชาชีพ

ประภัสสร รอดประสิทธิ์

reservation officer

“โครงการทุนฯ เป็นครอบครัว เหมือนเราครอบครองของมีค่าอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีกำลังใจแม้เรียนหนัก แต่ก็ผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือสังคม...กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุข” ... อ่านต่อ

“..ผมมองถึงความยั่งยืน มองถึงการศึกษา ถ้าเราไปในเมืองใหญ่ใบปริญญา 1 ใบ ก็เป็นเพียงบัตรใบหนึ่ง แต่ถ้าหากเรามาทำงานในบ้านเกิดมันสำเร็จมากกว่า 1 เพราะมันคือความยั่งยืนของคนในชุมชนตัวเอง..” อ่านต่อ

อนุสรณ์ มีบุญ

ปราชญ์ชุมชน ด้านเกษตรและปศุสัตว์

พันตำรวจตรี สุรชัย บริบูรนางกุล

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน

“ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ผมทำค่าย 60-70 ค่าย ได้ประสบการณ์จากการทำงาน .. เพราะการทำกิจกรรม >ทำให้เกิด เห็นปัญหา > เรียนรู้การแก้ปัญหา > ชีวิตมีการปรับตัวตลอดเวลา..” อ่านต่อ

“ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนั้น ความหวังที่เหลือเพียงน้อยนิดก็สว่างขึ้น ทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงๆ จน จบปริญญาตรี.. ” อ่านต่อ

รัตนภรณ์ แก้วดี

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“เรามีความสุขกับการเป็นวิทยากรสอนบัญชีชี้ทางชีวิตแก่เกษตรกร เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป.. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เค้าอยู่ดีกินดี สร้างความเข็มแข็งต่อชุมชน..” อ่านต่อ

ดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พระเอกลักษณ์ ปภสฺสโร (ทองหนัน)

พระอาจารย์สอนศีลธรรม

“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ..สู่การเผยแพร่พระศาสนา เพื่อพาผู้คนพบธรรมนำชีวิต” ...อ่านต่อ

“..นอกจากส่งขายในไทย ตอนนี้ผมส่งออกไปประเทศจีน .. ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน โดยผ่านการตรวจสอบและการควบคุมมาตรฐานของผมเองทุกขั้นตอน..” อ่านต่อ

อภิชาติ ราชคำ

นักวิชาการการศึกษา

สุชาดา แสงตาปัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

“การเห็นนักเรียนคนแล้วคนเล่าต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน ... อาจจะเป็นเรื่องปัจจัยความยากจนหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง.. ” อ่านต่อ

“เตยได้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ..ความฝันสูงสุดของเตยคือการได้นำความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิด เพื่อให้ชาวบ้านมีผลผลิตที่ดี..” อ่านต่อ

สุนิสา สุเนตร

ผู้ช่วยนักวิจัย

ฎิษยณัฐิ สกุลมา

นักรังสีการแพทย์

“ผมมีความสุขมาก อิ่มเอมใจทุกครั้งเวลาเห็นผู้ป่วยสามารุถเดินกลับบ้านได้อย่างปกติ .. ต้องยึดหลักจรรยาบรรณทางการแพทย์ มีความอดทนพร้อมทำความเข้าใจผู้อื่น..” อ่านต่อ

“วันที่หมอเข้าใจว่าความสำเร็จในอาชีพคืออะไร คือเมื่อได้เห็นคนไข้กลับมามีกำลังใจในการใช้ชีวิต มีรอยยิ้ม ...” อ่านต่อ

พญ.ชมพูนุท ศรีสุขุมชัย

แพทย์เฉพาะทาง

พัชรินทร์ รัตนไชย

สื่อมวลชน

“เรียกตัวเองว่า ตำนานแห่งความแข็งแกร่ง ..กิ๊ฟเคยน้อยใจแม่ ว่าแม่ทิ้งเราไป จึงไม่อยากพบแม่อีก แต่ความกตัญญูที่ทางโครงการทุนฯ พร่ำสอนทุกครั้งที่ไปร่วมกิจกรรมกับโครงการทุนฯ ทำให้กิ๊ฟเปลี่ยนความรู้สึก ตามหาแม่จนได้พบหน้าแม่อีกครั้ง ... " อ่านต่อ

E books สองศตวรรษ กับกระบวนการ "เติมเต็มศักยภาพนักเรียนทุนฯ"

นอกจากการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษาของโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จะทำให้เด็กไทยทั่วทุกภูมิภาคได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาแล้ว แก่นสำคัญของการดำเนินงานคือการให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยคุณธรรมและการเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้านให้กับนักเรียนทุนฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดอยู่ในกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการทุนการศึกษาฯ มาโดยตลอด .... อ่านต่อ

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการดำเนิน

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

E book - 20 ปี

กับการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนทุนฯ

E book - งานปัจฉิมนิเทศ 2563


E book - 19 ปี

เส้นทางการให้โอกาสการศึกษา สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

E book - วารสาร Growth Vol.7

E book - วารสาร Growth Vol.6

E book - วารสาร Growth Vol.5

E book - วารสาร Growth Vol.4

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.