Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

จุดเริ่มต้นจากก้าวแรก

เราเห็นว่า การสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคม และการสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการศึกษา มีส่วนให้เด็กไทย..

"หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน"

กิจกรรมสู่ความยั่งยืน

โครงการทุนการศึกษา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ปัจจุบัน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 และในปีนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ เติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งวิชาการ และวิชาชีวิต ...อ่านต่อ

โครงการปลูกป่า

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

โครงการสานต่อความคิด “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯในปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้ร่วมกัน “ปักไผ่ชะลอคลื่น” ต่อยอดมาเป็นการปลูกป่าชายเลน 50,000 ต้น ภายในปี 2566 เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยั่งยืน ...อ่านต่อ

กิจกรรมอื่น ๆ

นโยบายเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า คำนึงถึงและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ สร้างจิตอาสาที่เป็นผู้ให้แก่สังคม ...อ่านต่อ

“ตัวอย่างของบุคคลที่เคยได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และเติบโตในสายอาชีพต่างๆ รวมทั้งสร้างสรรค์ ทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคม เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนทุนฯ และเยาวชนคนรุ่นใหม่” ..อ่านต่อ

ครูชำนาญการพิเศษ

อดิศักดิ์ ปู่หล้า

จากเด็กกะเหรี่ยงที่เลือกมาเป็นครูบนดอยเพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้เด็กบนดอย “..มันอาจจะมองว่าเหนื่อยสำหรับผมแล้ว มันคือความสุขเสมือนได้ย้อนยุคไปใช้ชีวิตในสมัยเด็กอีกครั้ง..” อ่านต่อ

แพทย์

วรดา วรมิ่ง

หมอดาเลือกกลับไปเป็นแพทย์ที่บ้านเกิด คนไข้ส่วนใหญ่คนไข้ที่มารักษา เป็นคนไข้ตะเข็บชายแดน และคนกัมพูชา “..หมอคือความหวังของคนไข้ เรารู้ดีว่าชีวิตคนคนหนึ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ..” อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน

ณัฐชนนท์ นะคะจัด

“...สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโครงการทุนฯ คือ การมอบโอกาสและการส่งต่อโอกาสที่ดี และ การรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด และยังสอนให้เราทำความดี ซึ่งทำได้ทุกโอกาส ทุกที่ที่เราอยู่..” อ่านต่อ

พยาบาลวิชาชีพ

รัตนาวดี แก้วเส้ง

“เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ จากโครงการทุนฯ วันนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมจะตอบแทนและให้คืนแก่สังคม ... ” อ่านต่อ

reservation officer

ประภัสสร รอดประสิทธิ์

“โครงการทุนฯ เป็นครอบครัว เหมือนเราครอบครองของมีค่าอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีกำลังใจแม้เรียนหนัก แต่ก็ผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือสังคม...กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุข” ... อ่านต่อ

ปราชญ์ชุมชน ด้านเกษตรและปศุสัตว์

อนุสรณ์ มีบุญ

“..ผมมองถึงความยั่งยืน มองถึงการศึกษา ถ้าเราไปในเมืองใหญ่ใบปริญญา 1 ใบ ก็เป็นเพียงบัตรใบหนึ่ง แต่ถ้าหากเรามาทำงานในบ้านเกิดมันสำเร็จมากกว่า 1 เพราะมันคือความยั่งยืนของคนในชุมชนตัวเอง..” อ่านต่อ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รัตนภรณ์ แก้วดี

“ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนั้น ความหวังที่เหลือเพียงน้อยนิดก็สว่างขึ้น ทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงๆ จน จบปริญญาตรี.. ” อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน

พันตำรวจตรี สุรชัย บริบูรนางกุล

“ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ผมทำค่าย 60-70 ค่าย ได้ประสบการณ์จากการทำงาน .. เพราะการทำกิจกรรม >ทำให้เกิด เห็นปัญหา > เรียนรู้การแก้ปัญหา > ชีวิตมีการปรับตัวตลอดเวลา..” อ่านต่อ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์

“เรามีความสุขกับการเป็นวิทยากรสอนบัญชีชี้ทางชีวิตแก่เกษตรกร เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป.. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เค้าอยู่ดีกินดี สร้างความเข็มแข็งต่อชุมชน..” อ่านต่อ

พระอาจารย์สอนศีลธรรม

พระเอกลักษณ์ ปภสฺสโร (ทองหนัน)

“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ..สู่การเผยแพร่พระศาสนา เพื่อพาผู้คนพบธรรมนำชีวิต” ...อ่านต่อ

นักวิชาการการศึกษา

อภิชาติ ราชคำ

“..นอกจากส่งขายในไทย ตอนนี้ผมส่งออกไปประเทศจีน .. ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน โดยผ่านการตรวจสอบและการควบคุมมาตรฐานของผมเองทุกขั้นตอน..” อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สุชาดา แสงตาปัน

“การเห็นนักเรียนคนแล้วคนเล่าต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน ... อาจจะเป็นเรื่องปัจจัยความยากจนหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง.. ” อ่านต่อ

ผู้ช่วยนักวิจัย

สุนิสา สุเนตร

“เตยได้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ..ความฝันสูงสุดของเตยคือการได้นำความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิด เพื่อให้ชาวบ้านมีผลผลิตที่ดี..” อ่านต่อ

นักรังสีการแพทย์

ฎิษยณัฐิ สกุลมา

“ผมมีความสุขมาก อิ่มเอมใจทุกครั้งเวลาเห็นผู้ป่วยสามารุถเดินกลับบ้านได้อย่างปกติ .. ต้องยึดหลักจรรยาบรรณทางการแพทย์ มีความอดทนพร้อมทำความเข้าใจผู้อื่น..” อ่านต่อ

แพทย์เฉพาะทาง

พญ.ชมพูนุท ศรีสุขุมชัย

“วันที่หมอเข้าใจว่าความสำเร็จในอาชีพคืออะไร คือเมื่อได้เห็นคนไข้กลับมามีกำลังใจในการใช้ชีวิต มีรอยยิ้ม ...” อ่านต่อ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิลาวรรณ เหตุมัน

“เมื่อทำอะไร ให้ทำอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นตั้งใจ และอย่าลืมที่จะปราถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอด้วย เพราะนอกจากผลของมันจะออกมาดีเยี่ยมแล้ว เรื่องราวที่เราทำนั้น ยังเป็นเรื่องที่น่าจดจำในทางที่ดี และเป็นต้นแบบให้คนอื่นต่อไป” ...อ่านต่อ

สื่อมวลชน

พัชรินทร์ รัตนไชย

“เรียกตัวเองว่า ตำนานแห่งความแข็งแกร่ง ..กิ๊ฟเคยน้อยใจแม่ ว่าแม่ทิ้งเราไป จึงไม่อยากพบแม่อีก แต่ความกตัญญูที่ทางโครงการทุนฯ พร่ำสอนทุกครั้งที่ไปร่วมกิจกรรมกับโครงการทุนฯ ทำให้กิ๊ฟเปลี่ยนความรู้สึก ตามหาแม่จนได้พบหน้าแม่อีกครั้ง ... " อ่านต่อ

ข้าราชการครู

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา อานุสาสนันท์

“ทุกวันนี้ ถ้ามีโอกาสพี่ก็จะช่วยเหลือบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้ผู้ประสบภัย ให้น้องทุกคนทำในสิ่งที่รัก ช่วยเหลือนักเรียน ความดีที่น้องทำอยู่ขอให้ทำต่อไป พี่เชื่อว่าถ้าน้องๆ เป็นพี่น้องก็จะทำแบบพี่เช่นกัน..." อ่านต่อ

แพทย์อายุรกรรม

พญ.ชาลิสา นิตุธร

“หมอไม่เคยลืมคำสอนของผู้ให้ทุนฯ และยึดมั่นเป็นหลักในการใช้ชีวิตเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิต..." อ่านต่อ

พยาบาลวิชาชีพ

นัตพล หีมปอง

“จุดหมายในการดำเนินชีวิตคือการได้ทำงานเพื่อสังคมในวิชาชีพพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้ชีวิตอย่างมีสติ "...อ่านต่อ

พยาบาล

วิลาวรรณ มานะพงษ์

“ทุกวันนี้ ภารกิจของแป้น คือ การเป็นพยาบาลที่ดี ทุ่มเทแรงกายแรงใจ อุทิศตัวทำงานเพื่อสังคมอย่างไม่ย่อท้อ ... " อ่านต่อ

พนักงานธนาคาร

สุนิสา จันทร์สลุด

“เราเคยเป็นเด็กเที่ยว กลับมาได้เพราะพ่อแม่ ต้องนึกถึงท่านให้มากๆ ... " อ่านต่อ

พยาบาลวิชาชีพ

รัตนาวดี แก้วเส้ง

“เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ จากโครงการทุนฯ วันนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมจะตอบแทนและให้คืนแก่สังคม ... ” อ่านต่อ

พนักงาน กฟภ.

รัตนภรณ์ แก้วดี

“ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนั้น ความหวังที่เหลือเพียงน้อยนิดก็สว่างขึ้น ทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงๆ จน จบปริญญาตรี.. ” อ่านต่อ

E books สองศตวรรษ กับกระบวนการ "เติมเต็มศักยภาพนักเรียนทุนฯ"

นอกจากการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษาของโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จะทำให้เด็กไทยทั่วทุกภูมิภาคได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาแล้ว แก่นสำคัญของการดำเนินงานคือการให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยคุณธรรมและการเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้านให้กับนักเรียนทุนฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดอยู่ในกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการทุนการศึกษาฯ มาโดยตลอด .... อ่านต่อ

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการดำเนิน

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

E book - 20 ปี

กับการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนทุนฯ

E book - งานปัจฉิมนิเทศ 2563


E book - 19 ปี

เส้นทางการให้โอกาสการศึกษา สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

E book - วารสาร Growth Vol.6

E book - วารสาร Growth Vol.5

E book - วารสาร Growth Vol.4

E book - วารสาร Growth Vol.3

E book - วารสาร Growth Vol.2

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.