Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว

php
วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2566 เด็กทุนกรุงไทยการไฟฟ้า กับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสู่ภายนอกด้วยการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด Broaden Horizon Read more
php
วันที่ 20-24 ตุลาคม 2566 เด็กทุนกรุงไทยการไฟฟ้า กับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสู่ภายนอกด้วยการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด Broaden Horizon Read more
php
เด็กและเยาวชน คือ ทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งการจะสร้าง ‘คน’ ที่มีคุณภาพได้นั้น ‘การศึกษา’ นับเป็นรากฐานสำคัญในการหล่อหลอมและเติมเต็มศักยภาพให้กับเยาวชน Read more
php
โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดเวที "22 ปี ส่งต่อแนวคิดสร้างคน สร้างนิเวศการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” ถ่ายทอดบทเรียนการทำงานด้านการให้ทุนการศึกษา พร้อมส่งมอบผลการวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบการทำงานด้านสังคมให้เป็นบทเรียนแก่ประเทศ Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า พานักเรียนทุนฯตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนครบ 50,000 ต้น Read more
php
กิจกรรมนักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ชวนน้องอ่าน ปันเรื่องเล่า ภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญา สำนักพิมพ์มติชน วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ Read more
php
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าพาเด็กทุนสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต กับค่ายเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 Read more
php
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าพาเด็กทุนสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต กับค่ายเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 Read more
php
วันที่ 16 -19 กันยายน ที่ผ่านมา เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด Read more
php
เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า นักเรียนทุนใหม่ ประจำปี 2565 และทำกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน ... Read more
php
ค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ Read more
php
ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน Read more
php
ผู้ที่ได้รับทุนฯ จากโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ จากสถานการณ์โควิด19 จะได้รับทุนฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา Read more
php
กิจกรรม ปี 2564 ซ่อมป่าแปลงปลูกครั้ง 7 โดย หัวหน้าชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป้าหมาย 50,000 Read more
php
วารสารออนไลน์ที่รวมเรื่องราวน่าสนใจของศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา หรือมารดาหรือผู้อุปการะในสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 Read more
php
วารสารออนไลน์ที่รวมเรื่องราวน่าสนใจของศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.