Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

ต้นกล้าสู่ต้นแบบ (เรื่องราวศิษย์เก่า)

ตลอด 20 ปีที่ผ่าน มา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้สร้าง “คน”

ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษา โดยที่เกิดผลลัพธ์เป็นบุคลากรในอาชีพต่างๆกลับคืนประเทศรับใช้สังคม

ล้วนเป็นต้นแบบที่สำคัญให้กับเยาวชนไทยได้เห็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นและการมีจิตใจที่เป็นผู้ให้

“สร้างผู้รับ สู่ผู้ให้ คืนคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมไทย”

จากก้าวหนึ่ง จนวันนี้ เพื่อวันข้างหน้า...

โดย ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

ทั้งนี้โครงการทุนฯ ได้มอบทุนการศึกษา

ทั่วประเทศครอบคลุม

0

จังหวัด

เราได้ให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกสังกัด ได้แก่

1. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

3. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายๆไป)

4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5. มูลนิธิโครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (คกล.)

6. มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากวันนั้นที่ฝันใฝ่ ถึงวันนี้ที่เป็นจริง

อดิศักดิ์ ปู่หล้า

ครูชำนาญการพิเศษ
จากเด็กกระเหรี่ยงที่เลือกมาเป็นครูบนดอยเพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้เด็กบนดอย “..มันอาจจะมองว่าเหนื่อย สำหรับผมแล้ว มันคือความสุขเสมือนได้ย้อนยุคไปใช้ชีวิตในสมัยเด็กอีกครั้ง” ... อ่านต่อ

อนุสรณ์ มีบุญ

ปราชญ์ชุมชน ด้านเกษตรและปศุสัตว์
สารวัตรกำนัน และเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่นำความรู้ที่มี และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชุมชน “..ผมมองถึงความยั่งยืน มองถึงการศึกษา ถ้าเราไปในเมืองใหญ่ใบปริญญา 1 ใบ ก็เป็นเพียงบัตรใบหนึ่ง แต่ถ้าหากเรามาทำงานในบ้านเกิดมันสำเร็จมากกว่า 1 เพราะมันคือความยั่งยืนของคนในชุมชนตัวเอง” ... อ่านต่อ

วรดา วรมิ่ง

แพทย์ทั่วไป
ต้องเป็นผู้ให้ และซื่อตรง.. เมื่อจบการศึกษา หมอดาเลือกลับไปเป็นแพทย์ที่บ้านเกิด คนไข้ส่วนใหญ่คนไข้ที่มารักษา เป็นคนไข้ตะเข็บชายแดน และคนกัมพูชา “..หมอคือความหวังของคนไข้ เรารู้ดีว่าชีวิตคนคนหนึ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ” ... อ่านต่อ

ณัฐชนนท์ นะคะจัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน
“...สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโครงการทุนฯ คือ การมอบโอกาสและการส่งต่อโอกาสที่ดี และ การรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด และยังสอนให้เราทำความดี ซึ่งทำได้ทุกโอกาส ทุกที่ที่เราอยู่” ... อ่านต่อ

พันตำรวจตรี สุรชัย บริบูรนางกุล

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
“ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ผมทำค่าย 60-70 ค่าย ได้ประสบการณ์จากการทำงาน .. เพราะการทำกิจกรรม >ทำให้เกิด เห็นปัญหา > เรียนรู้การแก้ปัญหา > ชีวิตมีการปรับตัวตลอดเวลา” ... อ่านต่อ

ดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
“เราเชื่อว่าไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจ เรามีความสุขกับการเป็นวิทยากรสอนบัญชีชี้ทางชีวิตแก่เกษตรกร เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป.. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เค้าอยู่ดีกินดี สร้างความเข็มแข็งต่อชุมชน” ... อ่านต่อ

รัตนาวดี แก้วเส้ง

พยาบาลวิชาชีพ
“เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ จากโครงการทุนฯ วันนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมจะตอบแทนและให้คืนแก่สังคม โดยถือพระราชปณิทานของพระบิดาฯ ว่า ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์... ” อ่านต่อ

ประภัสสร รอดประสิทธิ์

Reservation officer
“โครงการทุนฯ เป็นครอบครัว เหมือนเราครอบครองของมีค่าอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีกำลังใจแม้เรียนหนัก แต่ก็ผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือสังคม...กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุข” ... อ่านต่อ

พระเอกลักษณ์ ปภสฺสโร (ทองหนัน)

พระอาจารย์สอนศีลธรรม
“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ..สู่การเผยแพร่พระศาสนา เพื่อพาผู้คนพบธรรมนำชีวิต” ... อ่านต่อ

อภิชาติ ราชคำ

นักวิชาการการศึกษา
สร้างอาชีพเสริม เติมความสุขสู่ชุมชน “..นอกจากส่งขายในไทย ตอนนี้ผมส่งออกไปประเทศจีน ทำให้แหล่งวัตถุดิบมีไม่เพียงพอ.. ผมส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน โดยผ่านการตรวจสอบและการควบคุมมาตรฐานของผมเองทุกขั้นตอน” ... อ่านต่อ

สุชาดา แสงตาปัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาฆ้อง จ.เลย
“การเห็นนักเรียนคนแล้วคนเล่าต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน ... อาจจะเป็นเรื่องปัจจัยความยากจนหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก คือ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา และเด็กบางคนก็ไม่มีใจในอยากจะเรียน” ... อ่านต่อ

รัตนภรณ์ แก้วดี

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
“ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนั้น ความหวังที่เหลือเพียงน้อยนิดก็สว่างขึ้น ทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงๆ จน จบปริญญาตรี ” ... อ่านต่อ

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.