ต้นกล้าสู่ต้นแบบ (เรื่องราวศิษย์เก่า)

ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้สร้าง “คน”

ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษา โดยที่เกิดผลลัพธ์เป็นบุคลากรในอาชีพต่างๆ กลับคืนประเทศรับใช้สังคม ล้วนเป็นต้นแบบที่สำคัญให้กับเยาวชนไทยได้เห็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นและการมีจิตใจที่เป็นผู้ให้

“สร้างผู้รับ สู่ผู้ให้ คืนคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมไทย”

จากก้าวหนึ่ง จนวันนี้ เพื่อวันข้างหน้า...

โดย ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

ทั้งนี้โครงการทุนฯ ได้มอบทุนการศึกษา

ทั่วประเทศครอบคลุม

0

จังหวัด

เราได้ให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกสังกัด ได้แก่

1. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

3. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายๆไป)

4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5. มูลนิธิโครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (คกล.)

6. มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

"อะไรคือการมอบโอกาสให้ทั้งชีวิต"

ค้นหาคำตอบของการได้รับโอกาสทางการศึกษา ว่าทำไม "การได้รับการศึกษา ถึงเปลี่ยนแปลงชีวิต"

"จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้"

จากนักเรียนผู้ซึ่งได้รับโอกาสรับทุนการศึกษา ส่งต่อคุณค่าคืนกลับสู่สังคม

แรงบันดาลใจกับเส้นทางการเรียนที่มุ่งสู่อาชีพในฝัน

"ผมตามแม่ไปโรงงานผ้าตั้งแต่เด็ก เพราะแม่ผมเป็นช่างตัดเสื้อที่โรงผ้า ...."

พีท นพายุ หะชะชู

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาออกแบบแฟชั่น

"....การเปลี่ยนแปลงของตนเองหลังจากได้เรียน คือ ฝึกให้เรารับฟังผู้อื่นด้วยความ ตั้งใจ ใช้ใจของเราเข้าไปฟังเรื่องราวต่างๆ ของผู้คน และฟังด้วยใจที่เป็นกลาง..."

แพร บุษกร ภู่สุวรรณ

สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

"เมื่อเราได้รับโอกาส อย่าเอาคำว่า "เด็กดอย" มาเป็นสิ่งปิดกั้นความฝัน ...."

ลาวา รัตนาภรณ์ พรศิริโสภา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

"เพราะสุนัขของแคทที่เคยเลี้ยงมาป่วย จึงรู้สึกสงสารและอยากให้เค้ามีชีวิตรอด อยากเข้าใจจิตใจของพวกเขา แต่เมื่อได้เข้ามาเรียน ...."

แคท คัทลียา ต๊ะต่อม

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"...ทุกครั้งที่ได้ลงสนามมันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ผมจึงอยากหาประสบการณ์ให้มากที่สุดเพื่อจะต่อยอดเป็นอาชีพ ...."

นัท ศาศวัต อินทร์จันทร์

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

"ผมเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อ เพราะคุณพ่อรับราชการเป็นทหารชั้นประทวนและมีความตั้งใจอยากให้ลูกชายเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ .... เมื่อผมอายุ 12 ขวบ พ่อได้เสียชีวิตจากโรคร้าย... "

สุเกรียงไกร ใจสุบรรณ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

"นาฏศิลป์ เป็นสิ่งที่ควรจะอนุรักษ์ รักษา และสืบทอด ...."

โบ๊ท พงษ์พิพัฒน์ พันธ์อุต

วิทยาลัยนาฏศิลป จ.กาฬสินธุ์

"ผมเลือกเรียนสายอาชีพ เพราะทำให้ผมนั้นได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ตั้งแต่จบ ปวช.ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระทางบ้านได้ดี.. .."

วิทย์ ธีรวิทย์ กุนุ

คณะอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยดอนบอสโก


ฟ้า โพธิบัตร

"จากวันนั้นที่ฝันใฝ่ ถึงวันนี้ที่เป็นจริง"

ฟ้าเป็นชาวกำแพงเพชร ปัจจุบันเป็นพยาบาล แผนกผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2547 จนจบปริญญาตรี

เธอเคยบอกวันที่เธอได้รับทุนเมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายว่า "เธออยากจะเป็นพยาบาล วันนี้เธอทำสำเร็จแล้ว" และมาร่วมบอกเล่าให้พวกเราได้ร่วมรับรู้ความรู้สึกที่มีคุณค่าและไม่เคยลืมจากใจศิษย์เก่านักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้าคนนี้ ... อ่านต่อ

ประเวศ เกตุสาคร

"จากวันนั้นที่ฝันใฝ่ ถึงวันนี้ที่เป็นจริง"

ได้รับทุนกรุงไทยการไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันเป็นนิติกรปฏิบัติการ กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร


เขาบอกกับโครงการทุนการศึกษาฯ ว่า "ไม่เคยลืมว่าใครเป็นคนปลูกต้นไม้ต้นนี้ให้งอกงามและได้มาเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ช่วยเหลือรับใช้ประชาชนอย่างทุกวันนี้" ... อ่านต่อ

อดิศักดิ์ ปู่หล้า

ครูชำนาญการพิเศษ
จากเด็กกระเหรี่ยงที่เลือกมาเป็นครูบนดอยเพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้เด็กบนดอย “..มันอาจจะมองว่าเหนื่อยสำหรับผมแล้ว มันคือความสุขเสมือนได้ย้อนยุคไปใช้ชีวิตในสมัยเด็กอีกครั้ง..” อ่านต่อ

อนุสรณ์ มีบุญ

ปราชญ์ชุมชน ด้านเกษตรและปศุสัตว์
“..ผมมองถึงความยั่งยืน มองถึงการศึกษา ถ้าเราไปในเมืองใหญ่ใบปริญญา 1 ใบ ก็เป็นเพียงบัตรใบหนึ่ง แต่ถ้าหากเรามาทำงานในบ้านเกิดมันสำเร็จมากกว่า 1 เพราะมันคือความยั่งยืนของคนในชุมชนตัวเอง..” อ่านต่อ

วรดา วรมิ่ง

แพทย์ทั่วไป
หมอดาเลือกกลับไปเป็นแพทย์ที่บ้านเกิด คนไข้ส่วนใหญ่คนไข้ที่มารักษา เป็นคนไข้ตะเข็บชายแดน และคนกัมพูชา “..หมอคือความหวังของคนไข้ เรารู้ดีว่าชีวิตคนคนหนึ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ..” อ่านต่อ

ณัฐชนนท์ นะคะจัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน
“...สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโครงการทุนฯ คือ การมอบโอกาสและการส่งต่อโอกาสที่ดี และ การรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด และยังสอนให้เราทำความดี ซึ่งทำได้ทุกโอกาส ทุกที่ที่เราอยู่..” อ่านต่อ

พันตำรวจตรี สุรชัย บริบูรนางกุล

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
“ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ผมทำค่าย 60-70 ค่าย ได้ประสบการณ์จากการทำงาน .. เพราะการทำกิจกรรม >ทำให้เกิด เห็นปัญหา > เรียนรู้การแก้ปัญหา > ชีวิตมีการปรับตัวตลอดเวลา..” อ่านต่อ

ดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
“เรามีความสุขกับการเป็นวิทยากรสอนบัญชีชี้ทางชีวิตแก่เกษตรกร เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป.. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เค้าอยู่ดีกินดี สร้างความเข็มแข็งต่อชุมชน..” อ่านต่อ

รัตนาวดี แก้วเส้ง

พยาบาลวิชาชีพ
“เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ จากโครงการทุนฯ วันนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมจะตอบแทนและให้คืนแก่สังคม ... ” อ่านต่อ

ประภัสสร รอดประสิทธิ์

Reservation officer
“โครงการทุนฯ เป็นครอบครัว เหมือนเราครอบครองของมีค่าอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีกำลังใจแม้เรียนหนัก แต่ก็ผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือสังคม...กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุข” ... อ่านต่อ

พระเอกลักษณ์ ปภสฺสโร (ทองหนัน)

พระอาจารย์สอนศีลธรรม
“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ..สู่การเผยแพร่พระศาสนา เพื่อพาผู้คนพบธรรมนำชีวิต..” อ่านต่อ

อภิชาติ ราชคำ

นักวิชาการการศึกษา
“..นอกจากส่งขายในไทย ตอนนี้ผมส่งออกไปประเทศจีน .. ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน โดยผ่านการตรวจสอบและการควบคุมมาตรฐานของผมเองทุกขั้นตอน..” อ่านต่อ

สุชาดา แสงตาปัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาฆ้อง จ.เลย
“การเห็นนักเรียนคนแล้วคนเล่าต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน ... อาจจะเป็นเรื่องปัจจัยความยากจนหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง.. ” อ่านต่อ

รัตนาภรณ์ แก้วดี

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
“ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนั้น ความหวังที่เหลือเพียงน้อยนิดก็สว่างขึ้น ทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงๆ จน จบปริญญาตรี.. ” อ่านต่อ

สุนิสา สุเนตร

ผู้ช่วยนักวิจัย กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ (กธช.)
“เตยได้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ..ความฝันสูงสุดของเตยคือการได้นำความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิด เพื่อให้ชาวบ้านมีผลผลิตที่ดี..” อ่านต่อ

ฎิษยณัฐิ สกุลมา

นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอเนชันเนล กรุงเทพฯ
“ผมมีความสุขมาก อิ่มเอมใจทุกครั้งเวลาเห็นผู้ป่วยสามารุถเดินกลับบ้านได้อย่างปกติ .. ต้องยึดหลักจรรยาบรรณทางการแพทย์ มีความอดทนพร้อมทำความเข้าใจผู้อื่น..” อ่านต่อ

พญ.ชมพูนุท ศรีสุขุมชัย

แพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น
“วันที่หมอเข้าใจว่าความสำเร็จในอาชีพคืออะไร คือเมื่อได้เห็นคนไข้กลับมามีกำลังใจในการใช้ชีวิต มีรอยยิ้ม ...” อ่านต่อ

วิลาวรรณ เหตุมัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ จังหวัดสตูล
“เมื่อทำอะไร ให้ทำอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นตั้งใจ และอย่าลืมที่จะปราถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอด้วย เพราะนอกจากผลของมันจะออกมาดีเยี่ยมแล้ว เรื่องราวที่เราทำนั้น ยังเป็นเรื่องที่น่าจดจำในทางที่ดี และเป็นต้นแบบให้คนอื่นต่อไป” ...อ่านต่อ

พัชรินทร์ รัตนไชย

สื่อมวลชน
“เรียกตัวเองว่า ตำนานแห่งความแข็งแกร่ง ..กิ๊ฟเคยน้อยใจแม่ ว่าแม่ทิ้งเราไป จึงไม่อยากพบแม่อีก แต่ความกตัญญูที่ทางโครงการทุนฯ พร่ำสอนทุกครั้งที่ไปร่วมกิจกรรมกับโครงการทุนฯ ทำให้กิ๊ฟเปลี่ยนความรู้สึก ตามหาแม่จนได้พบหน้าแม่อีกครั้ง ... " อ่านต่อ

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา อานุสาสนันท์

ข้าราชการครู
“ทุกวันนี้ ถ้ามีโอกาสพี่ก็จะช่วยเหลือบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้ผู้ประสบภัย ให้น้องทุกคนทำในสิ่งที่รัก ช่วยเหลือนักเรียน ความดีที่น้องทำอยู่ขอให้ทำต่อไป พี่เชื่อว่าถ้าน้องๆ เป็นพี่น้องก็จะทำแบบพี่เช่นกัน..." อ่านต่อ

สุนิสา จันทร์สลุด

พนักงานธนาคาร
“เราเคยเป็นเด็กเที่ยว กลับมาได้เพราะพ่อแม่ ต้องนึกถึงท่านให้มากๆ ... " อ่านต่อ

นัตพล หีมปอง

พยาบาลวิชาชีพ
“จุดหมายในการดำเนินชีวิตคือการได้ทำงานเพื่อสังคมในวิชาชีพพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้ชีวิตอย่างมีสติ "...อ่านต่อ

พญ.ชาลิสา นิตุธร

แพทย์อายุรกรรม ประจำโรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพฯ

“หมอไม่เคยลืมคำสอนของผู้ให้ทุนฯ และยึดมั่นเป็นหลักในการใช้ชีวิตเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิต..." อ่านต่อ

วิลาวรรณ มานะพงษ์

พยาบาลประจำศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

“ทุกวันนี้ ภารกิจของแป้น คือ การเป็นพยาบาลที่ดี ทุ่มเทแรงกายแรงใจ อุทิศตัวทำงานเพื่อสังคมอย่างไม่ย่อท้อ ... " อ่านต่อ

อุดมพร กาฬภักดี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพฯ แผนกคลินิกก้าวใหม่ (ยาเสพติด) ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพฯ

“ตอนเด็กๆ ปู่เคยสอนเอาไว้ ว่าการเรียนถ้าเรียนได้จงเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะเรียนได้ในภายภาคหน้าเราจะไม่ลำบาก ... " อ่านต่อ

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.