Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

กิจกรรมเพื่อสังคม อื่นๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยแล้ว ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ายังได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งกิจกรรมอาสา และกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของ “การให้” เพื่อคืนสู่สังคม

โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้ (พ.ศ. 2535)

พ.ศ. 2535  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ได้ดำเนินธุรกิจครบ 20 ปี จึงจัดทำโครงการการกุศลขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยใช้ชื่อว่า “โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและชนบทที่ห่างไกล เนื่องจากเล็งเห็นว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางสังคม ขาดแคลนปัจจัยสำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนและการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสมอง โดยที่ผ่านมา ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมมากมาย ภายใต้โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้ ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ วัสดุครุภัณฑ์ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การติดตั้งระบบไฟฟ้า รวมทั้งรูปแบบของเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ

โครงการจัดสร้างอาคารเรียน และบริจาคเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2535 – 2545)

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนแก่เด็กและเยาวชน จึง สนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด รวมถึงมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

 • สร้างอาคารเรียน กรุงไทยการไฟฟ้า โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม จ. พิษณุโลก พ.ศ. 2541
 • สร้างอาคารเรียน กรุงไทยการไฟฟ้า โรงเรียนบ้านจอมทอง จ.นครราชสีมา และโรงเรียนบ้านสายโท 12 ใต้ จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2543
 • บริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านหลังสัน จ.อุทัยธานี พ.ศ. 2535
 • บริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2537
 • บริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านเขาตะแคง จ.ลพบุรี พ.ศ. 2541
 • บริจาคช่วยเหลือ การอบรมช่างเครื่องเย็น 225 ชั่วโมง ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2541
 • บริจาคช่วยเหลือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรุงไทยการไฟฟ้า ให้ วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. 2541
 • บริจาคช่วยเหลือ บริจาคคอมพิวเตอร์เก่าให้ โรงเรียนบ้านคลองสอง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2542
 • บริจาคช่วยเหลือ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ พ.ศ. 2542
 • บริจาคช่วยเหลือ อุปกรณ์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว พ.ศ. 2545
 • บริจาคช่วยเหลือ มอบอุปกรณ์การศึกษาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ พ.ศ. 2537 – 2540

โครงการจัดหาเกลือไอโอดีน (พ.ศ. 2537 – 2539)

นอกจากจะเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาแล้ว บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กไทย ประกอบกับช่วงเวลานั้นนักเรียนในชนบทเป็นโรคขาดสารไอโอดีนเป็นจำนวนมาก บางรายแสดงออกด้วยอาการคอหอยพอก บางรายมีผลทำให้เกิดภาวะพัฒนาการช้าทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จึงจัดตั้งโครงการ “เกลือกรุงไทยการไฟฟ้า” ขึ้น เพื่อส่งมอบเกลือไอโอดีนแก่นักเรียนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า (พ.ศ. 2537)

 “โครงการนำแสงสว่างสู่โรงเรียนเด็กผู้ยากไร้” เป็นโครงการที่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จัดทำขึ้นเพราะเห็นว่าหลายโรงเรียนในชนบทยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อีกทั้งบางโรงเรียนยังมีระบบการจัดการไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน จึงจัดตั้งทีมพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานจากแผนกซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อช่วยจัดการระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล นอกจากจะช่วยจัดการเรื่องไฟฟ้าแล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ไปเล่นกันนักเรียน และยังมอบเงินเพื่ออาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ตุ๊กตา และสิ่งของจำเป็นไปมอบให้แก่โรงเรียนและนักเรียนอีกด้วย

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ (พ.ศ. 2539 – 2544)

 • พ.ศ. 2539 – มอบเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
 • พ.ศ. 2539 – มอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม.
 • พ.ศ. 2541 – มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์
 • พ.ศ. 2543 – โครงการปลูกผัก รร.ในสังกัดกทม. รร.วัดใหญ่เจริญราษฎร์ หนองจอก
 • พ.ศ. 2544 – โครงการปลูกผัก รร.ในสังกัดกทม. รร.วัดขุมทอง และ รร.วัดอินทรวิหาร
 • และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก

อ่านข่าวอื่นๆ

วันที่ 16 -19 กันยายน ที่ผ่านมา เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด Read more
เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า นักเรียนทุนใหม่ ประจำปี 2565 และทำกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน ... Read more
ค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ Read more
ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน Read more
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน Read more
ผู้ที่ได้รับทุนฯ จากโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ จากสถานการณ์โควิด19 จะได้รับทุนฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา Read more
กิจกรรม ปี 2564 ซ่อมป่าแปลงปลูกครั้ง 7 โดย หัวหน้าชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป้าหมาย 50,000 Read more
วารสารออนไลน์ที่รวมเรื่องราวน่าสนใจของศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา หรือมารดาหรือผู้อุปการะในสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 Read more
วารสารออนไลน์ที่รวมเรื่องราวน่าสนใจของศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.