กิจกรรมเพื่อสังคม อื่นๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยแล้ว ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ายังได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งกิจกรรมอาสา และกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของ "การให้" เพื่อคืนสู่สังคม

โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้ (พ.ศ. 2535)

พ.ศ. 2535  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ได้ดำเนินธุรกิจครบ 20 ปี จึงจัดทำโครงการการกุศลขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยใช้ชื่อว่า “โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและชนบทที่ห่างไกล เนื่องจากเล็งเห็นว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางสังคม ขาดแคลนปัจจัยสำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนและการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสมอง โดยที่ผ่านมา ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมมากมาย ภายใต้โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้ ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ วัสดุครุภัณฑ์ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การติดตั้งระบบไฟฟ้า รวมทั้งรูปแบบของเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ

โครงการจัดสร้างอาคารเรียน และบริจาคเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2535 - 2545)

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนแก่เด็กและเยาวชน จึง สนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด รวมถึงมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

 • สร้างอาคารเรียน กรุงไทยการไฟฟ้า โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม จ. พิษณุโลก พ.ศ. 2541
 • สร้างอาคารเรียน กรุงไทยการไฟฟ้า โรงเรียนบ้านจอมทอง จ.นครราชสีมา และโรงเรียนบ้านสายโท 12 ใต้ จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2543
 • บริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านหลังสัน จ.อุทัยธานี พ.ศ. 2535
 • บริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2537
 • บริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านเขาตะแคง จ.ลพบุรี พ.ศ. 2541
 • บริจาคช่วยเหลือ การอบรมช่างเครื่องเย็น 225 ชั่วโมง ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2541
 • บริจาคช่วยเหลือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรุงไทยการไฟฟ้า ให้ วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. 2541
 • บริจาคช่วยเหลือ บริจาคคอมพิวเตอร์เก่าให้ โรงเรียนบ้านคลองสอง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2542
 • บริจาคช่วยเหลือ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ พ.ศ. 2542
 • บริจาคช่วยเหลือ อุปกรณ์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว พ.ศ. 2545
 • บริจาคช่วยเหลือ มอบอุปกรณ์การศึกษาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ พ.ศ. 2537 - 2540

โครงการจัดหาเกลือไอโอดีน (พ.ศ. 2537 - 2539)

นอกจากจะเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาแล้ว บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กไทย ประกอบกับช่วงเวลานั้นนักเรียนในชนบทเป็นโรคขาดสารไอโอดีนเป็นจำนวนมาก บางรายแสดงออกด้วยอาการคอหอยพอก บางรายมีผลทำให้เกิดภาวะพัฒนาการช้าทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จึงจัดตั้งโครงการ “เกลือกรุงไทยการไฟฟ้า” ขึ้น เพื่อส่งมอบเกลือไอโอดีนแก่นักเรียนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า (พ.ศ. 2537)

 “โครงการนำแสงสว่างสู่โรงเรียนเด็กผู้ยากไร้” เป็นโครงการที่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จัดทำขึ้นเพราะเห็นว่าหลายโรงเรียนในชนบทยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อีกทั้งบางโรงเรียนยังมีระบบการจัดการไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน จึงจัดตั้งทีมพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานจากแผนกซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อช่วยจัดการระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล นอกจากจะช่วยจัดการเรื่องไฟฟ้าแล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ไปเล่นกันนักเรียน และยังมอบเงินเพื่ออาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ตุ๊กตา และสิ่งของจำเป็นไปมอบให้แก่โรงเรียนและนักเรียนอีกด้วย

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ (พ.ศ. 2539 - 2544)

 • พ.ศ. 2539 - มอบเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
 • พ.ศ. 2539 - มอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม.
 • พ.ศ. 2541 - มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์
 • พ.ศ. 2543 - โครงการปลูกผัก รร.ในสังกัดกทม. รร.วัดใหญ่เจริญราษฎร์ หนองจอก
 • พ.ศ. 2544 - โครงการปลูกผัก รร.ในสังกัดกทม. รร.วัดขุมทอง และ รร.วัดอินทรวิหาร
 • และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก

อ่านข่าวอื่นๆ

php
วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2566 เด็กทุนกรุงไทยการไฟฟ้า กับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสู่ภายนอกด้วยการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด Broaden Horizon Read more
php
วันที่ 20-24 ตุลาคม 2566 เด็กทุนกรุงไทยการไฟฟ้า กับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสู่ภายนอกด้วยการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด Broaden Horizon Read more
php
เด็กและเยาวชน คือ ทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งการจะสร้าง ‘คน’ ที่มีคุณภาพได้นั้น ‘การศึกษา’ นับเป็นรากฐานสำคัญในการหล่อหลอมและเติมเต็มศักยภาพให้กับเยาวชน Read more
php
โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดเวที "22 ปี ส่งต่อแนวคิดสร้างคน สร้างนิเวศการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” ถ่ายทอดบทเรียนการทำงานด้านการให้ทุนการศึกษา พร้อมส่งมอบผลการวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบการทำงานด้านสังคมให้เป็นบทเรียนแก่ประเทศ Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า พานักเรียนทุนฯตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนครบ 50,000 ต้น Read more
php
กิจกรรมนักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ชวนน้องอ่าน ปันเรื่องเล่า ภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญา สำนักพิมพ์มติชน วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ Read more
php
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าพาเด็กทุนสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต กับค่ายเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 Read more
php
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าพาเด็กทุนสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต กับค่ายเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 Read more
php
วันที่ 16 -19 กันยายน ที่ผ่านมา เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด Read more
php
เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า นักเรียนทุนใหม่ ประจำปี 2565 และทำกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน ... Read more

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.