บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด


เป็นตัวแทนในการ จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ “ชาร์ป (SHARP)” โดยมีบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีต่างๆ จาก บริษัท ชาร์ป คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำอีกหลายประเภทเพื่อส่งไปจำหน่ายยังทวีปต่างๆ ทั่วโลก

จุดเริ่มต้นจากก้าวแรก

ธรรมชาติของทุกชีวิต ทุกการกระทำ ทุกเรื่องที่ยิ่งใหญ่ มักเริ่มต้นมาจากเรื่องเล็กๆ หรือ จุดเล็กๆ เสมอ...

จากความคิดและความตั้งใจดี

ที่อยากจะเห็นสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เล็งเห็นว่า การสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการศึกษา ที่จะมีส่วนให้เด็กไทยหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 และในปีนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ เติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งวิชาการ และวิชาชีวิต

โครงการสานต่อความคิด “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้ร่วมกัน “ปักไผ่ชะลอคลื่น” ต่อยอดมาเป็นการปลูกป่าชายเลน 50,000 ต้น ภายในปี 2565 เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเพิ่มพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยั่งยืน

นโยบายเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า คำนึงถึงและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างจิตอาสาที่เป็นผู้ให้แก่สังคม


จากใจผู้บริหาร

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่ปรึกษาทางธรรม โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

“การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อเยาวชน นอกจากจะต้องมีวิชาความรู้แล้วการปลูกฝังให้เขารู้จักคิดเป็น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตเพราะเด็กควรรู้จักความสุขจากการเป็นผู้ให้เพื่อให้กับสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ ทั้งครอบครัว และประเทศ”

ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

"ผมอยากให้ชีวิตลูกๆ ทั้งหลาย มีชีวิตที่สมบูรณ์ สมบูรณ์ทั้งในเรื่องความรู้ สมบูรณ์ทั้งในเรื่องศีลธรรม สมบูรณ์ในเรื่องการใช้เงินและอดออม สมบูรณ์ทั้งในเรื่องสำหรับโลกกว้าง"

ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย

ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

เมื่อกลับมานึกถึง “วันแรก” ที่คิดถึงเรื่องโครงการต่าง ๆ ใจจริงไม่ได้คิดว่าจะทำมาได้ถึงขนาดนี้ ถ้าทำเพียงลำพัง เพราะคิดว่าสิ่งที่อยากคิดและอยากทำนี้ มันใหญ่เกินตัวมันต้องการพลังใจ และพลังกายอย่างมาก ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ “วันนี้” วันที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ ทำให้เด็ก ๆ จำนวนมากมายได้มีการศึกษาได้ช่วยสังคม ช่วยชุมชนมาได้ ผมต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยสร้างให้ความคิดดี ๆ อย่างนี้แข็งแรงและยืนมาได้ถึงปัจจุบัน ผมหวังไว้ว่า “วันหน้าและวันต่อๆไป” สิ่งดีๆ ที่พวกเราร่วมกันสรรสร้างจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ จะต้องดำเนินต่อ ไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นการสร้างคนดีให้สังคมไทยต่อไป

สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ที่สำคัญที่สุด คือ ดิฉันเชื่อเรื่อง “การให้โอกาส และการสร้างโอกาส” เป็นสองคำที่อยากให้สังคมไทยตระหนักให้มากขึ้น ซึ่งวันนี้ก็มีมากกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังไม่พออยู่ดี เราจึงมองลึกไปกว่านั้น นั่นคือการสร้างโอกาสให้ได้ศึกษาหาความรู้โอกาสในการเล่าเรียนตามความถนัด และความสามารถ รวมถึงความพร้อมของแต่ละคน พร้อมขัดเกลาจิตใจ ความคิดให้ปราณีต มีศรัทธาในคุณความดีด้วยการอบรมธรรมะควบคู่กันไป เพื่อให้ชีวิตค่อย ๆ เติบโตและเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขในแบบของตนเองพร้อมกับสร้างอนาคต ต่อไป

Our Partner

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

SHARP WEE CLUB

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด - แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.