csr

โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ซ่อมป่า 8,000 ต้น ปี 2564

โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564 หัวใจของการปลูกป่าชายเลน ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่และความมุ่งมั่นที่จะปลูกป่าชายเลนให้สมบูรณ์เท่านั้น ยังต้องอาศัยการซ่อมแซม และรักษา เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของคุณค่าในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 ที่ผ่านมา เราจึงสนับสนุนงบประมาณ และยังคงร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปลูกต้นโกงกางบริเวณพื้นที่ด้านนอกแนวป่าชายเลนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม จำนวน 10,000 ต้น เนื่องจากหากสามารถปลูกแนวป่าชายเลนแนวใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ จะสามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำช่วยเพิ่มความสามารถของระบบในระบบนิเวศให้สมบูรณ์ แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ จากธรรมชาติ ทั้งพายุ ความแรงของคลื่น ฯลฯ ทำให้ต้นกล้าโกงกางเสียหายเป็นจำนวนมาก ในปี 2564 นี้ เรายังคงเดินหน้าต่อด้วยการฟื้นฟู รักษา และมุ่งมั่นสร้างผืนป่าชายเลนแห่งนี้ โดยร่วมกับหัวหน้าชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ ซ่อมแซมต้นกล้าที่ตายไป จำนวน 8,000 ต้น เพื่อเติมเต็มให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ “ให้ป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลาน ต่อไป” ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website […]

โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ จากสถานการณ์โควิด 19

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา หรือมารดาหรือผู้อุปการะในสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

ปลูกต้นกล้าทางธรรม น้อมนำสู่การปฏิบัติ – กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนฯ 2563

ปี 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดสัปดาห์ของการจัดกิจกรรม สามเณรได้ฝึกปฏิบัตินำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสตัวเองให้ได้แสดงศักยภาพด้านทางธรรมและเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ด้วยวิทยากรทั้งทางโลกและทางธรรม

นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า แสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยรับสู่ผู้ให้คืนกลับสังคม

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 โดยมีนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รวมถึงศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมงาน

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 60-62

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เตรียมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศิษย์เก่า และนักเรียนทุนการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก และรับรู้ถึงคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติ ในการกลับไปพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคม คือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง และยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม จึงเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวศึกษา ขยายผลผลลัพธุ์ตัวอย่างนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวะศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสื่อมวลชน ร่วมกันขยายผลลัพธ์นักเรียนทุนฯ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติที่สร้างอาชีพและสร้างงาน สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาและมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1 2