csr

ปลูกต้นกล้าทางธรรม น้อมนำสู่การปฏิบัติ – กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนฯ 2563

ปี 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดสัปดาห์ของการจัดกิจกรรม สามเณรได้ฝึกปฏิบัตินำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสตัวเองให้ได้แสดงศักยภาพด้านทางธรรมและเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ด้วยวิทยากรทั้งทางโลกและทางธรรม

นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า แสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยรับสู่ผู้ให้คืนกลับสังคม

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 โดยมีนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รวมถึงศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมงาน

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 60-62

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เตรียมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศิษย์เก่า และนักเรียนทุนการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก และรับรู้ถึงคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติ ในการกลับไปพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคม คือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง และยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม จึงเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวศึกษา ขยายผลผลลัพธุ์ตัวอย่างนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวะศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสื่อมวลชน ร่วมกันขยายผลลัพธ์นักเรียนทุนฯ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติที่สร้างอาชีพและสร้างงาน สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาและมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

หนังสือ 19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสการศึกษา

หนังสืบรวบรวมการดำเนินงานเพื่อสังคม โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ซึ่งสะท้อนแนวคิดผู้วางรากฐาน และวิสัยทัศน์สำคัญในการดำเนินงาน ตลอดจนสะท้อนกระบวนการดำเนินงานที่มีเป้าหมาย และการติดตามผลที่ชัดเจนในการเติมเต็มศักยภาพของเยาวชนไทย

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6 ปลูกแล้ว 30,000 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

1 2