Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

จุดเริ่มต้นจากก้าวแรก

เราเห็นว่า การสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคม และการสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการศึกษา มีส่วนให้เด็กไทย..

"หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน"

กิจกรรมสู่ความยั่งยืน

โครงการทุนการศึกษา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ปัจจุบัน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 และในปีนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ เติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งวิชาการ และวิชาชีวิต ...อ่านต่อ

โครงการคืนดิน คืนป่า

รักษาป่าชายเลน

โครงการสานต่อความคิด “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯในปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้ร่วมกัน “ปักไผ่ชะลอคลื่น” ต่อยอดมาเป็นการปลูกป่าชายเลน 50,000 ต้น ภายในปี 2565 เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยั่งยืน ...อ่านต่อ

กิจกรรมอื่น ๆ

นโยบายเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า คำนึงถึงและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ สร้างจิตอาสาที่เป็นผู้ให้แก่สังคม ...อ่านต่อ

ต้นกล้าสู่ต้นแบบ

“ตัวอย่างของบุคคลที่เคยได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และเติบโตในสายอาชีพต่างๆ รวมทั้งสร้างสรรค์ทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคม เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนทุนฯ และเยาวชนคนรุ่นใหม่”

อดิศักดิ์ ปู่หล้า

ครูชำนาญการพิเศษ (ปริญญาตรีคณะคุรุศาสตร์ ราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย)
จากเด็กกระเหรี่ยงที่เลือกมาเป็นครูบนดอยเพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้เด็กบนดอย “..มันอาจจะมองว่าเหนื่อย สำหรับผมแล้ว มันคือความสุขเสมือนได้ย้อนยุคไปใช้ชีวิตในสมัยเด็กอีกครั้ง” ...อ่านต่อ

อนุสรณ์ มีบุญ

ปราชญ์ชุมชน ด้านเกษตรและปศุสัตว์ (ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร)
สารวัตรกำนัน และเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่นำความรู้ที่มี และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชุมชน “..ผมมองถึงความยั่งยืน มองถึงการศึกษา ถ้าเราไปในเมืองใหญ่ใบปริญญา 1 ใบ ก็เป็นเพียงบัตรใบหนึ่ง แต่ถ้าหากเรามาทำงานในบ้านเกิดมันสำเร็จมากกว่า 1 เพราะมันคือความยั่งยืนของคนในชุมชนตัวเอง” ...อ่านต่อ

วรดา วรมิ่ง

แพทย์ทั่วไป (ปริญญาตรีคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ)
ต้องเป็นผู้ให้ และซื่อตรง.. เมื่อจบการศึกษา หมอดาเลือกลับไปเป็นแพทย์ที่บ้านเกิด คนไข้ส่วนใหญ่คนไข้ที่มารักษา เป็นคนไข้ตะเข็บชายแดน และคนกัมพูชา “..หมอคือความหวังของคนไข้ เรารู้ดีว่าชีวิตคนคนหนึ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ”...อ่านต่อ

ณัฐชนนท์ นะคะจัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันการบินพลเรือน)
“...สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโครงการทุนฯ คือ การมอบโอกาสและการส่งต่อโอกาสที่ดี และ การรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด และยังสอนให้เราทำความดี ซึ่งทำได้ทุกโอกาส ทุกที่ที่เราอยู่”...อ่านต่อ

พันตำรวจตรี สุรชัย บริบูรนางกุล

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน (ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่)
“ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ผมทำค่าย 60-70 ค่าย ได้ประสบการณ์จากการทำงาน .. เพราะการทำกิจกรรม >ทำให้เกิด เห็นปัญหา > เรียนรู้การแก้ปัญหา > ชีวิตมีการปรับตัวตลอดเวลา”...อ่านต่อ

ดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.สงขลา จ.สงขลา)...อ่านต่อ

รัตนาวดี แก้วเส้ง

พยาบาลวิชาชีพ (คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา)
“เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ จากโครงการทุนฯ วันนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมจะตอบแทนและให้คืนแก่สังคม โดยถือพระราชปณิทานของพระบิดาฯ ว่า ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์... ” ...อ่านต่อ

ประภัสสร รอดประสิทธิ์

reservation officer (ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.สงขลา จ.สงขลา)
“โครงการทุนฯ เป็นครอบครัว เหมือนเราครอบครองของมีค่าอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีกำลังใจแม้เรียนหนัก แต่ก็ผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือสังคม...กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุข” ...อ่านต่อ

พระเอกลักษณ์ ปภสฺสโร (ทองหนัน)

พระอาจารย์สอนศีลธรรม (ปริญญาตรีคณะ วิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ตรัง)
“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ..สู่การเผยแพร่พระศาสนา เพื่อพาผู้คนพบธรรมนำชีวิต” ...อ่านต่อ

อภิชาติ ราชคำ

คณะคุรุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สร้างอาชีพเสริม เติมความสุขสู่ชุมชน “..นอกจากส่งขายในไทย ตอนนี้ผมส่งออกไปประเทศจีน ทำให้แหล่งวัตถุดิบมีไม่เพียงพอ.. ผมส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน โดยผ่านการตรวจสอบและการควบคุมมาตรฐานของผมเองทุกขั้นตอน” ...อ่านต่อ

สุชาดา แสงตาปัน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“การเห็นนักเรียนคนแล้วคนเล่าต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน ... อาจจะเป็นเรื่องปัจจัยความยากจนหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก คือ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา และเด็กบางคนก็ไม่มีใจในอยากจะเรียน” ...อ่านต่อ

หนังสือ 19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสการศึกษา

สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน (E-book)

เส้นทางการให้โอกาสทางการศึกษาสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ได้รวบรวมการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย ของโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน...

ก้าวต่อจากนี้... เราคงจะได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดจากเหล่านักเรียนทุนฯ ที่เคยเป็นเมล็ดพันธุ์ ได้เติบโตเป็นผลิตผลให้กับประเทศ กลับไปส่งต่อความดี ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ใช้ทุนปัญญาพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนทุนฯ ที่ถูกบ่มเพาะ และถูกเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้านมาโดยตลอดเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

เพราะเราเชื่อว่า การให้การศึกษา คือ การมอบโอกาส “ทั้งชีวิต”

สร้างคนคุณภาพ ที่มีคุณค่าต่อตัวเอง สังคม และประเทศ

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.