" ปลูกต้นกล้าทางธรรม น้อมนำสู่การปฏิบัติ "

กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2563

วันที่ 13 - 18 ธันวาคม 2563

ณ วัดศรีไตรภูมิ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ปี 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังเดินหน้าจัดกิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดสัปดาห์ของการจัดกิจกรรม สามเณรได้ฝึกปฏิบัตินำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสตัวเองให้ได้ แสดงศักยภาพด้านทางธรรมและเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ด้วยวิทยากรทั้งทางโลกและทางธรรม นำโดยพระอาจารย์ พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  และพระอาจารย์อีกหลายรูป อาทิ พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก รองเจ้าคณะอำเภอเมือง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง , พระครูสิริธรรมบัณฑิต ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มจร. , พระมหานพดล สุวัณณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต และ คุณหมอ ทญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข และทีมงานมาร้วมเป็นวิทยากรแนะแนวทางให้สามเณรทุนฯ อีกด้วย

นอกจากสามเณรทุนฯ จะได้รับความรู้จากวิทยากรแล้ว ยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติกับธรรมะ ด้วยการไปทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน และที่สำคัญ ยังได้ร่วมเดินเท้าธรรมยาตรา กับพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำปาง ซึ่งการเดินนี้ได้เดินผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร

ติดตามกิจกรรมได้ที่

Website : https://thaicity4social.com/

Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด