กิจกรรมเพื่อสังคม อื่นๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยแล้ว ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ายังได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งกิจกรรมอาสา และกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของ "การให้" เพื่อคืนสู่สังคม

โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้ (พ.ศ. 2535)

พ.ศ. 2535  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ได้ดำเนินธุรกิจครบ 20 ปี จึงจัดทำโครงการการกุศลขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยใช้ชื่อว่า “โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและชนบทที่ห่างไกล เนื่องจากเล็งเห็นว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางสังคม ขาดแคลนปัจจัยสำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนและการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสมอง โดยที่ผ่านมา ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมมากมาย ภายใต้โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้ ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ วัสดุครุภัณฑ์ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การติดตั้งระบบไฟฟ้า รวมทั้งรูปแบบของเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ

โครงการจัดสร้างอาคารเรียน และบริจาคเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2535 - 2545)

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนแก่เด็กและเยาวชน จึง สนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด รวมถึงมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

 • สร้างอาคารเรียน กรุงไทยการไฟฟ้า โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม จ. พิษณุโลก พ.ศ. 2541
 • สร้างอาคารเรียน กรุงไทยการไฟฟ้า โรงเรียนบ้านจอมทอง จ.นครราชสีมา และโรงเรียนบ้านสายโท 12 ใต้ จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2543
 • บริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านหลังสัน จ.อุทัยธานี พ.ศ. 2535
 • บริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2537
 • บริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านเขาตะแคง จ.ลพบุรี พ.ศ. 2541
 • บริจาคช่วยเหลือ การอบรมช่างเครื่องเย็น 225 ชั่วโมง ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2541
 • บริจาคช่วยเหลือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรุงไทยการไฟฟ้า ให้ วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. 2541
 • บริจาคช่วยเหลือ บริจาคคอมพิวเตอร์เก่าให้ โรงเรียนบ้านคลองสอง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2542
 • บริจาคช่วยเหลือ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ พ.ศ. 2542
 • บริจาคช่วยเหลือ อุปกรณ์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว พ.ศ. 2545
 • บริจาคช่วยเหลือ มอบอุปกรณ์การศึกษาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ พ.ศ. 2537 - 2540

โครงการจัดหาเกลือไอโอดีน (พ.ศ. 2537 - 2539)

นอกจากจะเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาแล้ว บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กไทย ประกอบกับช่วงเวลานั้นนักเรียนในชนบทเป็นโรคขาดสารไอโอดีนเป็นจำนวนมาก บางรายแสดงออกด้วยอาการคอหอยพอก บางรายมีผลทำให้เกิดภาวะพัฒนาการช้าทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จึงจัดตั้งโครงการ “เกลือกรุงไทยการไฟฟ้า” ขึ้น เพื่อส่งมอบเกลือไอโอดีนแก่นักเรียนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า (พ.ศ. 2537)

 “โครงการนำแสงสว่างสู่โรงเรียนเด็กผู้ยากไร้” เป็นโครงการที่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จัดทำขึ้นเพราะเห็นว่าหลายโรงเรียนในชนบทยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อีกทั้งบางโรงเรียนยังมีระบบการจัดการไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน จึงจัดตั้งทีมพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานจากแผนกซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อช่วยจัดการระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล นอกจากจะช่วยจัดการเรื่องไฟฟ้าแล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ไปเล่นกันนักเรียน และยังมอบเงินเพื่ออาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ตุ๊กตา และสิ่งของจำเป็นไปมอบให้แก่โรงเรียนและนักเรียนอีกด้วย

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ (พ.ศ. 2539 - 2544)

 • พ.ศ. 2539 - มอบเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
 • พ.ศ. 2539 - มอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม.
 • พ.ศ. 2541 - มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์
 • พ.ศ. 2543 - โครงการปลูกผัก รร.ในสังกัดกทม. รร.วัดใหญ่เจริญราษฎร์ หนองจอก
 • พ.ศ. 2544 - โครงการปลูกผัก รร.ในสังกัดกทม. รร.วัดขุมทอง และ รร.วัดอินทรวิหาร
 • และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก

อ่านข่าวอื่นๆ

php
ปี 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดสัปดาห์ของการจัดกิจกรรม สามเณรได้ฝึกปฏิบัตินำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสตัวเองให้ได้แสดงศักยภาพด้านทางธรรมและเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด Read more
php
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี Read more
php
หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคม คือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง และยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม จึงเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล Read more
php
โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวะศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสื่อมวลชน ร่วมกันขยายผลลัพธ์นักเรียนทุนฯ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติที่สร้างอาชีพและสร้างงาน Read more
php
วารสารออนไลน์ที่รวมเรื่องราวน่าสนใจของศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สนับสนุนงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ครอบครัวคนไร้บ้าน เด็กและเยาวชนเร่ร่อน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในสังคมจากโควิด-19 Read more
หนังสืบรวบรวมการดำเนินงานเพื่อสังคม โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ซึ่งสะท้อนแนวคิดผู้วางรากฐาน และวิสัยทัศน์สำคัญในการดำเนินงาน ตลอดจนสะท้อนกระบวนการดำเนินงานที่มีเป้าหมาย และการติดตามผลที่ชัดเจนในการเติมเต็มศักยภาพของเยาวชนไทย Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า จัดงาน CEO Exclusive meeting เพื่อเชิญสื่อมวลชน และ ผู้บริหารผู้ผลิตรายการสร้างสรรค์ ร่วมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่โครงการทุนการศึกษา Read more
php
โครงการ "คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน" ครั้งที่ 7 ปลูกป่า 10,000 ต้น ด้วยความร่วมมือของหัวหน้าชุมชน Read more

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.