Other E-books

หนังสือ 19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสการศึกษา

หนังสืบรวบรวมการดำเนินงานเพื่อสังคม โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ซึ่งสะท้อนแนวคิดผู้วางรากฐาน และวิสัยทัศน์สำคัญในการดำเนินงาน ตลอดจนสะท้อนกระบวนการดำเนินงานที่มีเป้าหมาย และการติดตามผลที่ชัดเจนในการเติมเต็มศักยภาพของเยาวชนไทย