2560-หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้า สู่ชาวใต้