เยี่ยม นร สารพัดช่างกาญ + สื่อสัมภาษณ์ทำ content__18 page