Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) กำลังศึกษา หรือมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือปริญญาตรี ในสาขาหรือคณะ ดังนี้

  • ระดับ ปวส รับเฉพาะ สาขาบัญชี ,ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ,คณะหรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ,เทคโนโลยี (ไอที) เท่านั้น
  • ระดับปริญญาตรี รับเฉพาะ คณะ/สาขาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , บัญชี , นวัตกรรม ,คณะหรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ,เทคโนโลยี (ไอที) เท่านั้น

2) มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.80

3) มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

4) มีเป้าหมายชัดเจน และมุ่งมั่นในการศึกษา

5) ได้รับการรับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ

6) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงทุนการศึกษาฯ ได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยเรียงความ เขียนถึงวัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการศึกษาต่อ จำนวน 1-2 หน้า A4 แนบภาพประกอบความเป็นอยู่โดยละเอียด และต้องมีข้อความรับรองจาก “ส่วนของอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลทุนการศึกษา” (ในใบสมัครหน้า 2) ให้ครบถ้วน

2) เอกสารรับรองทางการศึกษา /ผลการเรียน

3) สำเนาบัตรประชาชน

4) สำเนาทะเบียนบ้าน

5) รูปถ่าย (ที่เป็นปัจจุบันอย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป


**การพิจารณาให้ทุนการศึกษาฯ นี้ สงวนสิทธิ์การพิจารณาตามกฎเกณฑ์ และนโยบายของโครงการทุนฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

ส่งเอกสารได้ทาง E-mail : CSR@THAICITY.CO.TH

หรือ จดหมาย ถึง โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ที่อยู่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด – แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9) เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 091 119 8101


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

Post Views: 23,657