Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

ต้นกล้าสู่ต้นแบบ (เรื่องราวศิษย์เก่า)

ตลอด 18 ปีที่ผ่านมาโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้สร้าง “คน”

ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษา โดยที่เกิดผลลัพธ์เป็นบุคลากรในอาชีพต่างๆกลับคืนประเทศรับใช้สังคม

ล้วนเป็นต้นแบบที่สำคัญให้กับเยาวชนไทยได้เห็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นและการมีจิตใจที่เป็นผู้ให้

“สร้างผู้รับ สู่ผู้ให้ คืนคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมไทย”

อดิศักดิ์ ปู่หล้า

ครูชำนาญการพิเศษ (ปริญญาตรีคณะคุรุศาสตร์ ราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย)
จากเด็กกระเหรี่ยงที่เลือกมาเป็นครูบนดอยเพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้เด็กบนดอย “..มันอาจจะมองว่าเหนื่อย สำหรับผมแล้ว มันคือความสุขเสมือนได้ย้อนยุคไปใช้ชีวิตในสมัยเด็กอีกครั้ง”

อนุสรณ์ มีบุญ

ปราชญ์ชุมชน ด้านเกษตรและปศุสัตว์ (ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร)
สารวัตรกำนัน และเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่นำความรู้ที่มี และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชุมชน “..ผมมองถึงความยั่งยืน มองถึงการศึกษา ถ้าเราไปในเมืองใหญ่ใบปริญญา 1 ใบ ก็เป็นเพียงบัตรใบหนึ่ง แต่ถ้าหากเรามาทำงานในบ้านเกิดมันสำเร็จมากกว่า 1 เพราะมันคือความยั่งยืนของคนในชุมชนตัวเอง”

วรดา วรมิ่ง

แพทย์ทั่วไป (ปริญญาตรีคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ)
ต้องเป็นผู้ให้ และซื่อตรง.. เมื่อจบการศึกษา หมอดาเลือกลับไปเป็นแพทย์ที่บ้านเกิด คนไข้ส่วนใหญ่คนไข้ที่มารักษา เป็นคนไข้ตะเข็บชายแดน และคนกัมพูชา “..หมอคือความหวังของคนไข้ เรารู้ดีว่าชีวิตคนคนหนึ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ”...อ่านต่อ

ณัฐชนนท์ นะคะจัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันการบินพลเรือน)
“...สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโครงการทุนฯ คือ การมอบโอกาสและการส่งต่อโอกาสที่ดี และ การรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด และยังสอนให้เราทำความดี ซึ่งทำได้ทุกโอกาส ทุกที่ที่เราอยู่”...อ่านต่อ

พันตำรวจตรี สุรชัย บริบูรนางกุล

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน (ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่)
“ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ผมทำค่าย 60-70 ค่าย ได้ประสบการณ์จากการทำงาน .. เพราะการทำกิจกรรม >ทำให้เกิด เห็นปัญหา > เรียนรู้การแก้ปัญหา > ชีวิตมีการปรับตัวตลอดเวลา”...อ่านต่อ

ดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.สงขลา จ.สงขลา)...อ่านต่อ

รัตนาวดี แก้วเส้ง

พยาบาลวิชาชีพ (คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา)
“เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ จากโครงการทุนฯ วันนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมจะตอบแทนและให้คืนแก่สังคม โดยถือพระราชปณิทานของพระบิดาฯ ว่า ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์... ” ...อ่านต่อ

ประภัสสร รอดประสิทธิ์

reservation officer (ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.สงขลา จ.สงขลา)
“โครงการทุนฯ เป็นครอบครัว เหมือนเราครอบครองของมีค่าอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีกำลังใจแม้เรียนหนัก แต่ก็ผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือสังคม...กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุข” ...อ่านต่อ

พระเอกลักษณ์ ปภสฺสโร (ทองหนัน)

พระอาจารย์สอนศีลธรรม (ปริญญาตรีคณะ วิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ตรัง)
“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ..สู่การเผยแพร่พระศาสนา เพื่อพาผู้คนพบธรรมนำชีวิต” ...อ่านต่อ

อภิชาติ ราชคำ

คณะคุรุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สร้างอาชีพเสริม เติมความสุขสู่ชุมชน “..นอกจากส่งขายในไทย ตอนนี้ผมส่งออกไปประเทศจีน ทำให้แหล่งวัตถุดิบมีไม่เพียงพอ.. ผมส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน โดยผ่านการตรวจสอบและการควบคุมมาตรฐานของผมเองทุกขั้นตอน” ...อ่านต่อ

สุชาดา แสงตาปัน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“การเห็นนักเรียนคนแล้วคนเล่าต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน ... อาจจะเป็นเรื่องปัจจัยความยากจนหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก คือ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา และเด็กบางคนก็ไม่มีใจในอยากจะเรียน” ...อ่านต่อ

ตฤน เจริญวัฒนะ

(ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ)
“ผมอยากหาคุณค่าให้กับตัวเองบ้าง ...ผมเลือกที่จะสู้อีกสักครั้งนึง การช่วยเหลือผู้อื่น มันคือ สิ่งที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงในชีวิตผมได้ ทำให้ผมรู้สึกว่าผมก้าวเดินต่อไปในชีวิต มีคุณค่ากับผู้อื่น ไม่ใช่มีคุณค่าให้กับตัวเองเท่านั้น ..” ...ดูVDO

ขวัญใจ มะโนวร

(ปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ)
“ตอนเรียนจบคิดว่าอยากทำงานอยู่กรุงเทพฯ ก่อน เพราะคิดว่าเงินเดือนเยอะ และจะนำเงินก้อนหนึ่งกลับมาอยู่บ้าน ..แต่พอรับปริญญาจบ ก็กลับมาทำงานที่บ้านเลย...สุขไหนก็ไม่เท่าอยู่บ้านของเรา” ...ดูVDO

วินัย ปราณสุข

(ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา)
“เราสามารถสร้าง โชคชะตา และโอกาสให้กับตัวเองได้ ถ้าคุณเต็มที่กับมัน เป้าหมายและโชคชะตาก็จะตามมาในที่สุด ..” ..ดูVDO

จากก้าวหนึ่ง จนวันนี้ เพื่อวันข้างหน้า...

โดย ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

ทั้งนี้โครงการทุนฯ ได้มอบทุนการศึกษา

ทั่วประเทศครอบคลุม

0

จังหวัด

เราได้ให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกสังกัด ได้แก่

1. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

3. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายๆไป)

4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5. มูลนิธิโครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (คกล.)

6. มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.