โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

ปัก – ปลูก – ปล่อย เราจะทำให้ยั่งยืน

ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ. สมุทรสงครามเป้าหมายการปลูกไว้ที่ 50,000 ต้น (50 ไร่) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด นอกจากจะจัดทำ “โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการฟ้า จำกัด” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับทุนการศึกษานับตั้งแต่ปีแรกที่เข้าโครงการทุนการศึกษาฯ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับทักษะ และความชอบของตัวเอง ตลอดจนเลือกเรียนในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ โดยไม่เลือกว่าจะจบระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา ...เพื่อเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ แล้ว ยังมีโครงการที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจริงจัง โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เสนอกิจกรรมที่อยากทำเพื่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อฝึกให้ ศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ได้เริ่มต้น “การเป็นผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ...

"จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้"


พ.ศ. 2557 ศิษย์เก่านักเรียนทุน จึงเสนอโครงการ “ปักไผ่ชะลอคลื่น” ร่วมกับ นายวิสูตร นวมศิริ ผู้ใหญ่แดง ผู้ใหญ่บ้าน ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ในการบุกเบิกการปักไฝ่ชะลอคลื่น โดยใช้แนวคิดว่า “เมื่อปักไผ่แล้ว ไม่ไผ่จะช่วยชะลอคลื่นที่กัดเซาะชายฝั่ง และทำให้เกิดตะกอนที่จะปลูกป่าชายเลนได้”

หลังจากที่ได้ทำโครงการ “ปักไผ่ชะลอคลื่น” แล้วนั้น บริษัทฯ ได้ติดตามผลของการปักไผ่ดังกล่าว และเห็นว่ามีตะกอนเข้ามาเติมเต็ม และสามารถปลูกป่าชายเลนได้
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท จึงเริ่มโครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ขึ้น เพื่อสานต่อความตั้งใจของ ศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ด้วยการ จัดตั้ง “โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ขึ้น
เพื่อปลูกต้นโกงกาง และแซมด้วยต้นแสม โดยตั้งเป้าการปลูกไว้ที่ 50,000 ต้น (50 ไร่) ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ
12345-01

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

12345-02

บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับสำนักงานอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน
และอาสาสมัครกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งคืนเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติ ด้วยการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (กุ้งขาว) จำนวน 2,000,000 ตัว (สองล้านตัว)
คืนสู่ทะเลให้เติบโตในแหล่งธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำ และขยายพันธุ์ประชากรกุ้ง คืนความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล
PB220161
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_0219
IMG_0175

เราจะทำต่อไป เพื่อความยั่งยืนของสังคม และสิ่งแวดล้อม ...ติดตามข่าวกิจกรรมคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน