Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

แนะแนวการศึกษาสามเณรทุนฯ 2560 “ต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร”

เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี กับกิจกรรมต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ที่ได้จัดขึ้นเพื่อ ให้สามเณรทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดได้เห็นความสำคัญของการศึกษา อันนำไปสู่การตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง อีกทั้งมุ่งหวังให้สามเณรทุนฯ ได้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นสามเณรทุนฯ ที่มีการศึกษาที่ดี พร้อมเป็นผู้ครองสมณเพศที่จะสืบทอดศาสนทายาท เผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป

ภายในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) รองเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้ปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่สามเณรทุนฯในเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต และการบริหารเวลาไม่ให้สูญเปล่า   นอกจากนี้คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และการค้นหาตัวเองเพื่อการศึกษาต่ออีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ ทางโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังได้รับเกียรติจากคณะพระวิทยากรด้านการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สามเณรทุนฯ อาทิ

พระอาจารย์พรพล ปสันโน  เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  บรรยายเรื่อง สถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน การตั้งเป้าหมายในชีวิต และการดำรงตนด้วยศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง  บรรยายเรื่อง การหาคำตอบในชีวิต เพื่อการวางแผนเป้าหมายในอนาคต

พระอาจารย์มหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา บรรยายเรื่อง การค้นหาสิ่งที่ชอบ และให้มีความมานะพยายามไปให้ถึงจุดหมาย รวมถึงการแนะแนวทางการศึกษาแก่สามเณรทุนฯ

นายยรรยงค์ ศัตรูคร้าม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร บรรยายเรื่อง ทางเลือกการศึกษาสายอาชีวะสำหรับพระภิกษุสามเณร

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ อาทิ พระราชวังพญาไท ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรือพระราชพิธี และ ขึ้นรถไฟฟ้าBTS และMRT ซึ่งนอกจากสามเณรทุนฯ จะได้รับความรู้ในเรื่องการศึกษาแล้ว ยังได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเรื่องการศึกษาต่อ อีกด้วย

ติดตามกิจกรรมได้ที่

Website : https://thaicity4social.com/

Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS