Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

หัวใจของการปลูกป่าชายเลน ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่และความมุ่งมั่นที่จะปลูกป่าชายเลนให้สมบูรณ์เท่านั้น ยังต้องอาศัยการซ่อมแซม และรักษา เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของคุณค่าในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 ที่ผ่านมา เราจึงสนับสนุนงบประมาณ และยังคงร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปลูกต้นโกงกางบริเวณพื้นที่ด้านนอกแนวป่าชายเลนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม จำนวน 10,000 ต้น เนื่องจากหากสามารถปลูกแนวป่าชายเลนแนวใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ จะสามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำช่วยเพิ่มความสามารถของระบบในระบบนิเวศให้สมบูรณ์

แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ จากธรรมชาติ ทั้งพายุ ความแรงของคลื่น ฯลฯ ทำให้ต้นกล้าโกงกางเสียหายเป็นจำนวนมาก ในปี 2564 นี้ เรายังคงเดินหน้าต่อด้วยการฟื้นฟู รักษา และมุ่งมั่นสร้างผืนป่าชายเลนแห่งนี้ โดยร่วมกับหัวหน้าชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ ซ่อมแซมต้นกล้าที่ตายไป จำนวน 8,000 ต้น เพื่อเติมเต็มให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

“ให้ป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลาน ต่อไป”

ติดตามกิจกรรมได้ที่

Website : https://thaicity4social.com/

Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 65