โครงการ "คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน" ซ่อมป่า 8,000 ต้น ปี 2564

(กิจกรรม ปี 2564 ซ่อมป่าแปลงปลูกครั้ง 7 โดย หัวหน้าชุมชน และเยาวชนในพื้นที่)

หัวใจของการปลูกป่าชายเลน ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่และความมุ่งมั่นที่จะปลูกป่าชายเลนให้สมบูรณ์เท่านั้น ยังต้องอาศัยการซ่อมแซม และรักษา เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของคุณค่าในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 ที่ผ่านมา เราจึงสนับสนุนงบประมาณ และยังคงร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปลูกต้นโกงกางบริเวณพื้นที่ด้านนอกแนวป่าชายเลนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม จำนวน 10,000 ต้น เนื่องจากหากสามารถปลูกแนวป่าชายเลนแนวใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ จะสามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำช่วยเพิ่มความสามารถของระบบในระบบนิเวศให้สมบูรณ์

แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ จากธรรมชาติ ทั้งพายุ ความแรงของคลื่น ฯลฯ ทำให้ต้นกล้าโกงกางเสียหายเป็นจำนวนมาก ในปี 2564 นี้ เรายังคงเดินหน้าต่อด้วยการฟื้นฟู รักษา และมุ่งมั่นสร้างผืนป่าชายเลนแห่งนี้ โดยร่วมกับหัวหน้าชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ ซ่อมแซมต้นกล้าที่ตายไป จำนวน 8,000 ต้น เพื่อเติมเต็มให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

"ให้ป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลาน ต่อไป"

อ่านเรื่องราว โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ที่

https://thaicity4social.com/mangrove-forest-project/


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

Post Views: 1,284