ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่แค่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังต้องพร้อมที่จะลงมือทำ

ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้ประกอบการ เรายังคงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเสมอ ซึ่งสัญชาตญาณของการอยากเรียนรู้กับสิ่งรอบตัวนั้น   นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ Piaget (JeanWilliam Fritz Piaget ค.ศ.1896 – 1980) เชื่อว่าทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวตลอดเวลา และมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยเรียกสิ่งนั้นว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) ประกอบด้วย การรู้จักจัดระบบ (organization) ได้แก่ การจัดระบบของความคิด  การรู้จักปรับตัว (adaptation) ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และการรู้จักลงมือทำ(active)  (ที่มา : รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการคิด)

แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา  มีประโยชน์กับใครได้บ้าง ประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่เป็นอาจารย์ หรือครูผู้สอนช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ที่มาเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของตัวเองให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับช่วยปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางอ้อม การเข้าใจทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติรอบตัว ตั้งแต่การรู้จักที่จะจัดระบบ (organization) ความคิดตัวเอง รู้จักปรับตัว (adaptation) กับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นด้านบวกหรือลบ และนำไปสู่การลงมือทำ  (active) ทั้งสามส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียนและการทำงานอย่างยิ่ง

หลายๆคนจึงมักมองข้ามช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องอาศัยการปรับตัว การจัดระบบลำดับความสำคัญของความคิด   และยังต้องลงมือฝึกฝนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา โดยตั้งเป้าหมายไว้แค่การรอคอยโอกาสของความสำเร็จเพียงอย่างเดียว   แต่ที่จริงแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่แค่เตรียมพร้อมต่อโอกาสแต่ยังต้องพร้อมที่จะลงมือทำอีกด้วย


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

Post Views: 564