ตัวช่วยสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสาร


ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันง่ายและมากขึ้น (Interact) กันตลอดเวลา มีการประมาณการณ์ว่าแค่ข้อความที่ถูกส่งต่อกันมีมากกว่า 80 ล้านแชทต่อวัน และมีการคาดว่าในอนาคตข้อมูลส่วนตัว (Personal data ได้แก่ อายุ เพศ สถานะ รสนิยม ความชอบ สถานที่ที่ชอบไป ความคิดต่อสังคม พฤติกรรมต่างๆ เป็นต้น) หรือข้อมูลที่เราบันทึก หรือพิมพ์ไปในระบบ Facebook ทั้งหมด ข้อมูลเหล่านี้อาจสามารถบอกได้ว่าใครจะมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายโดยดูจากการเขียนข้อความ และแชร์ข้อความของคนที่เคยมีลักษณะฆ่าตัวตายเอาไว้ จากการเก็บData center ศูนย์จัดการข้อมูลของระบบ Facebook ที่ได้บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างละเอียด

เพราะอะไรคนเราถึงต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ??

Maxwell E McCombs และ Lee B. Becker  ได้ให้คำตอบไว้ว่า เพราะเกิดจากการที่มนุษย์มีความต้องการหลายอย่าง ได้แก่

  1. ต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance)  
  2. ต้องการให้ช่วยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  3. ต้องการข้อมูล เพื่อการพูดคุย สนทนา (Discussion) เพื่อนำใช้ในการพูดคุยกับผู้อื่นได้
  4. ต้องการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รอบ ๆ ตัว
  5. ต้องการเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) หรือสนับสนุนการตัดสินใจใน สิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว
  6. ต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน 

ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีปัจจุบันพัฒนา และสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ดังกล่าวได้ เราจึงควรมีตัวช่วยสำคัญที่จะรู้เท่าทันการใช้และการเลือกข้อมูลข่าวสาร ที่มีจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านั้น ก่อนที่การส่งต่อข้อมูลข่าวสารจะเป็นพิษต่อตัวเองและคนรอบข้าง ด้วยการใช้ Critical thinking หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมี Communications หรือการรู้จักสังเคราะห์ข้อมูล เลือกรับ และส่งการสื่อสารที่ถูกต้อง มิเช่นนั้นเราจะได้รับข้อมูลที่เต็มไปด้วยข้อมูลขยะ คือไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้รับและผู้ส่งข้อมูล (sharing) ดังกล่าวออกไป 

การใช้วิจารณญาณ หรือการใช้จิตวิญญาณ (Soul) ในการกำกับพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับเสมอ ทั้งการเลือกเสพ การเลือกรับสื่อ และการรู้เท่าทันความถูกต้องของข้อมูล จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในยุคการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดที่เราควรนำมาใช้


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 436