Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

เป็นตัวแทนในการ จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ “ชาร์ป (SHARP)” โดยมีบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีต่างๆ จาก บริษัท ชาร์ป คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำอีกหลายประเภทเพื่อส่งไปจำหน่ายยังทวีปต่างๆ ทั่วโลก

จุดเริ่มต้นจากก้าวแรก

"จากความคิดและความตั้งใจดี

ที่อยากจะเห็นสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น"

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เล็งเห็นว่า การสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการศึกษา ที่จะมีส่วนให้เด็กไทยหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

โครงการสานต่อความคิด “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯในปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้ร่วมกัน “ปักไผ่ชะลอคลื่น” ต่อยอดมาเป็นการปลูกป่าชายเลน 50,000 ต้น ภายในปี 2565 เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยั่งยืน ...อ่านต่อ

โครงการทุนการศึกษา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ปัจจุบัน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 และในปีนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ เติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งวิชาการ และวิชาชีวิต ...อ่านต่อ

กิจกรรมอื่น ๆ

นโยบายเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า คำนึงถึงและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ สร้างจิตอาสาที่เป็นผู้ให้แก่สังคม ...อ่านต่อ

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.