Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจาก การสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ จากสถานการณ์โควิด 19 ดังนี้

1.นางสาวภัทราพร ห่อหอม

2.นายอดิศร ทะกาเนนะ

3.นางสาววนิดา วรอินทร์

4.นายธวัชชัย แซ่จิ้ว

5.นายณัฐพล ทองใบ

6.นางสาวสุชานันท์ หมั่นมาก

7.นายจิตตศักดิ์ บุญประเสริฐ

8.นางสาวณหทัย ดีสืบชาติ

9.นางสาวณัฐสรัญ สิงหศรี

10.นายศุภเกียรติ์ ไหวพินิจ

11.นายเทพทัพ นามธรรม

ริญญาตรีปี 3

วช.3

ปริญญาตรีปี 2

ปริญญาตรีปี 2

ปริญญาตรีปี 2

ปริญญาตรีปี 1

ปริญญาตรีปี 1

ปริญญาตรีปี 3

ปริญญาตรีปี 3

ปริญญาตรีปี 3

ปวช.2

คณะ/สาขา วิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขา อุตสาหกรรมการผลิต

คณะ/สาขา พยาบาลศาสตร์

คณะ/สาขา วิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขา วิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะ/สาขา บัญชี

คณะ/สาขา แพทยศาสตร์

คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะ/สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถาบันการพยาบาลศรีสวินทิรา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง 

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ จากสถานการณ์โควิด 19 ดังนี้

1.น.ส.ภัทราพร ห่อหอม

ระดับชั้นปริญญาตรีปี 3 คณะ/สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กทม.

2.นายอดิศร ทะกาเนน

ระดับชั้นปวช.3 คณะ/สาขาอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กทม.

3.น.ส.วนิดา วรอินทร์

ระดับชั้นปริญญาตรีปี 2 คณะ/สาขาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวินทิรา สภากาชาดไทย กทม.

4.นายธวัชชัย แซ่จิ้ว

ระดับชั้นปริญญาตรีปี 2 คณะ/สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

5.นายณัฐพล ทองใบ

ระดับชั้นปริญญาตรีปี 2 คณะ/สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม

6.น.ส.สุชานันท์ หมั่นมาก

ระดับชั้นปริญญาตรีปี 1 คณะ/สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

7.นายจิตตศักดิ์ บุญประเสริฐ

ระดับชั้นปริญญาตรีปี 1 คณะ/สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

8.น.ส.ณหทัย ดีสืบชาติ

ระดับชั้นปริญญาตรีปี 3 คณะ/สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

9.น.ส.ณัฐสรัญ สิงหศรี

ระดับชั้นปริญญาตรีปี 3 คณะ/สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

10.นายศุภเกียรติ์ ไหวพินิจ

ระดับชั้นปริญญาตรีปี 3 คณะ/สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง

11.นายเทพทัพ นามธรรม

ระดับชั้นปวช.2 คณะ/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

Post Views: 212