Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคม ด้วยการจัดทำงานวิจัย

หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคมคือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง ไม่เพียงสร้างคุณค่าแต่องค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมเท่านั้นแต่ยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆในสังคม เช่นเดียวกันกับการจัดทำงานวิจัย 19 ปี โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล

นางสงวนศรี สุทธิพงศ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เปิดเผยว่า “ความมุ่งหวังที่เราต้องการทำงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อที่จะเป็นคำตอบในหลายมิติด้วยกัน ทั้งมิติของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสะท้อนด้านอาชีพ รายได้ในภาพรวมของเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาคน มิติของสังคมได้แก่ คุณค่าความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านศีลธรรมและทัศนคติ และตอบในมิติด้านการศึกษาแบบองค์รวมของประเทศซึ่งขณะนี้ทีมวิจัยกำลังจัดทำเครื่องมือที่จะใช้วัดกับกลุ่มตัวอย่าง และเตรียมที่จะประเมินวัดผลในรายละเอียดร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัว ครูผู้สอน และผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับนักเรียนทุนฯที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งวัดผลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกันเพื่อเปรียบเทียบ ว่าผลที่เกิดจากตัวพวกเขาสะท้อนและตอบความสำคัญในประเด็นใดได้บ้าง”

ทางประธาน คณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ยังได้เปิดเผยอีกว่า ยินดีที่จะเปิดกว้างให้นำผลวิจัยให้กับทุกภาคส่วนไปใช้ประโยชน์ เพราะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างคนที่เป็นกำลังหลักของประเทศมีผลในหลายมิติในการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางการศึกษาและมิติทางสังคม

นอกจากนี้ ยังพบความน่าสนใจจากโครงการทุนการศึกษาฯ คือนักเรียนทุนฯ ที่จบการศึกษาร้อยละแปดสิบเลือกที่จะทำอาชีพช่วยเหลือสังคมและพัฒนาบ้านเกิด อาทิ ครู บุคลากรทางการแพทย์ วิศวกร นักกฎหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งในท้องถิ่นและในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักกีฬาทีมชาติ บุคลากรของรัฐ เกษตรกร ผู้นำชุมชน พนักงานการเงิน ช่างเทคนิค เป็นต้น ครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นเครื่องบ่งบอกและสะท้อนสิ่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เหล่านี้กลับคืนสู่ประเทศ และจักได้นำเสนองานวิจัยในเวทีวิชาการให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งถือเป็นการส่งต่อความยั่งยืนในการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการศึกษาให้กับประเทศของเราต่อไป

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

ติดตามกิจกรรมได้ที่

Website : https://thaicity4social.com/

Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด – แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9) 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 114