Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

เป็นตัวแทนในการ จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ “ชาร์ป (SHARP)” โดยมีบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีต่างๆ จาก บริษัท ชาร์ป คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำอีกหลายประเภทเพื่อส่งไปจำหน่ายยังทวีปต่างๆ ทั่วโลก

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

จุดเริ่มต้นจากก้าวแรก

ธรรมชาติของทุกชีวิต ทุกการกระทำ ทุกเรื่องที่ยิ่งใหญ่...

มักเริ่มต้นมาจากเรื่องเล็กๆ หรือ จุดเล็กๆ เสมอ...

จากความคิดและความตั้งใจดี

ที่อยากจะเห็นสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เล็งเห็นว่า

การสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการศึกษา ที่จะมีส่วนให้เด็กไทยหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

“เราเชื่อว่าการให้โอกาสทางการศึกษา คือการมอบโอกาสให้ทั้งชีวิต

สร้างคนคุณภาพ ที่มีคุณค่าต่อตัวเอง

สังคมและประเทศ”


ปัจจุบันโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 และในปีนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ เติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งวิชาการ และวิชาชีวิต

โครงการสานต่อความคิด “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้ร่วมกัน “ปักไผ่ชะลอคลื่น” ต่อยอดมาเป็นการปลูกป่าชายเลน 50,000 ต้น ภายในปี 2565 เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเพิ่มพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยั่งยืน

นโยบายเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า คำนึงถึงและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างจิตอาสาที่เป็นผู้ให้แก่สังคม

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.