27/06/2017

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 1
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 17 มิถุนายน 2560

สำเร็จลุล่วง ด้วยพลังอาสาสมัคร เกือบ 200 ชีวิต เดินหน้าปลูกป่าชายเลน 5 ไร่ ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม...