จุดเริ่มต้นจากก้าวแรก ธรรมชาติของทุกชีวิต ทุกการกระทำ ทุกเรื่องที่ยิ่งใหญ่...
มักเริ่มต้นมาจากเรื่องเล็กๆ หรือ จุดเล็กๆ เสมอ

19

YEARS AGO!


เรามองว่าการให้โอกาส คือ การสร้างคนดี สิ่งดีๆให้บ้านเมือง
สร้างความคิดดีๆที่จะทำให้เมืองไทยเจริญรุ่งเรือง สร้างให้คนรุ่นใหม่ที่จะก้าวไปสู่สังคม
มีความรักประเทศชาติมากกว่าจะรักแค่ตัวเองเพียงอย่างเดียว พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม


จากก้าวหนึ่ง จนวันนี้ เพื่อวันข้างหน้า.. โดย กรุงไทยการไฟฟ้า

ทั้งนี้โครงการทุนฯ ได้มอบทุนการศึกษา
ในปี 2562 ทั้งหมด

762

ทุน

เราได้ให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกสังกัด ได้แก่

 1. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 3. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ
 4. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายๆไป)
 5. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. มูลนิธิโครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (คกล.)
 7. มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 1. มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for all)
 2. สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กระทรวงวัฒนธรรม
 3. สังกัดสถาบันการพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 4. สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 5. สังกัดกรุงเทพมหานคร
 6. สังกัดองค์การปกครองส่วนจังหวัด (อบจ.)
 7. สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม)
 8. สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า ที่จบการศึกษา
ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึง พ.ศ. 2561

คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับ โครงการทุนฯ เพิ่มเติมได้ที่นี่