คุณสมบัติของผู้รับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดจากข้อด้านล่าง


คู่มือทุนการศึกษา ฉบับย่อ
คำถามที่พบบ่อยๆ

เเบบฟอร์มต่างๆ

คำถามที่พบบ่อยๆ

1คุณสมบัตินักเรียนทุนต้องเป็นอย่างไร?
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้

–    เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะสั้น 6 เดือน
–    ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
–    มีฐานะยากจน และมีความประสงค์ที่จะศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถที่จะศึกษาได้เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป
–    มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม (ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร / ต้องไม่วิวาททะเลาะเบาะแว้ง / ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือความผิดทางด้านอาชญากรรม)
–    ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ที่มีจำนวนเงินมากกว่าเงินทุน การศึกษาที่บริษัทฯมอบให้ ในขณะที่รับทุนการศึกษาจากบริษัทฯ
2ขอทุนต่อเนื่องต้องขอเมื่อไร?
ยื่นแบบฟอร์มทุนต่อเนื่องและเอกสาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
3เรียนสถาบันการศึกษาเดิม จะขอทุนต่อเนื่องอย่างไร?
ผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจะต้องยื่นเรื่องขอรับทุนต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา หากไม่ยื่นขอทุน ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับทุน โดยมีหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นส่งให้บริษัทฯ ดังนี้

a. ผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องกรอก “แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบขั้นอุดมศึกษา” ซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางสถาบันการศึกษาทุกปี ภายในเดือน ธันวาคม หรือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ในเว็บไซน์ หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเอกสารระบบ online ผ่านเว็บไซต์ของแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด www.thaicity4social.com
b. กรอกรายละเอียดการใช้จ่ายเงินทุน ใบรายการใช้จ่ายเงินที่ บริษัทฯ จัดส่งไปให้พร้อมเอกสารทุนต่อเนื่อง แนบใบเสร็จรับเงิน และกรอกรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น ซื้ออุปกรณ์การศึกษาอะไรบ้าง จำนวน และราคาเท่าไร ค่าเทอม ค่าหอพัก
c. สำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่แสดงชื่อของนักเรียนทุนฯ
d. สำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่แสดงบัญชีที่ได้รับเงินทุนของปีการศึกษาที่ได้รับล่าสุดจนถึงปัจจุบัน
e. สำเนาผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาปัจจุบัน หรือผลการประเมินช่วงชั้น สำหรับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
f. การยื่นเรื่องขอทุนการศึกษามายังบริษัทฯ จะต้องมีจดหมายนำจากโรงเรียนสถาบันการศึกษา โดยแจ้งจำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุรายชื่อผู้ขอรับทุน ชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร
4ย้ายสถาบันการศึกษา ยังได้รับทุนอยู่หรือไม่?
ได้รับต่อเนื่องไปจนจบชั้นอุดมศึกษา (แต่จะต้องส่งเอกสารขอทุนต่อเนื่องทุกปี)
5ย้ายสถาบันการศึกษาใหม่ จะขอทุนต่อเนื่องอย่างไร?
นักเรียนหรือนักศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องที่จะย้ายไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ เมื่อทางสถาบันการศึกษาประกาศผล และนักเรียนทุนฯ มอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาแห่งใหม่แล้ว ให้นักเรียนทุนฯ ยื่นเรื่องแจ้งผ่านสถาบันการศึกษาใหม่ว่า นักเรียนทุนฯ เป็นนักเรียนทุนของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า
โดยยื่นจดหมายรับรองการเป็นนักเรียนทุนของบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าให้กับสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ โดยขอให้สถาบันการศึกษาแห่งใหม่ออกจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา อย่างเป็นทางการ และส่งเอกสารนั้นกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

** ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายรับรองการเป็นนักเรียนทุนฯ ของบริษัทฯ ไปให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเดิมที่นักเรียนทุนฯ ศึกษาก่อนย้าย ภายในเดือนมกราคมของปี
6จะทำอย่างไร ถึงจะไม่โดนตัดทุน?
–    ยื่นเรื่องการพิจารณาสิทธิทุนการศึกษาต่อเนื่องของปีต่อไป ส่งมาถึงบริษัทฯ หลังจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี หรือในกรณีที่ย้ายสถาบันการศึกษา หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
–    ผู้ขอรับบริจาคทุนการศึกษาส่งเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
–    ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
–    รายการใช้จ่ายเงินไม่ตรงกับรายการแต่ละยอดเงินของบัญชีธนาคารทุนฯ
–    ประพฤติตนผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน และระเบียบวินัยในการขอรับทุนการศึกษา
7อัตราทุนเป็นอย่างไร?
ม.ต้น 6,000 บาท
ม.ปลาย 8,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 12,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 40,000 บาท
อุดมศึกษา 40,000 บาท
8สิทธิ์ของการได้ทุนย้ายที่อยู่ต้องเป็นอย่างไร?
ต้องย้ายไปสถาบันการศึกษาใหม่ที่อยู่ต่างจากจังหวัดเดิมของนักเรียนทุนฯ โดยอาศัยตามลำพัง หรือหอพักของสถาบันการศึกษาใหม่ โดยขอย้ำว่า ต้องแนบใบเสร็จค่าหอพัก ส่งมาให้บริษัท แต่หากอาศัยอยู่กับญาติไม่มีสิทธิ์ได้ทุนย้าย

*และหากพบว่านักเรียนทุนฯ ย้ายไปอาศัยอยู่กับญาติและปิดบังโดยแจ้งว่าอาศัยเช่าหอพัก จะทำการตัดทุนการศึกษาทันที
9การจัดส่งเงินทุนการศึกษา?
บริษัทฯ จะจัดส่งธนาณัติทุนการศึกษาไปยังสถาบันการศึกษาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับดังนี้
–    นักเรียนหรือนักศึกษา (ประเภททุนต่อเนื่อง หรือ ทุนทดแทนในกรณีที่สถาบันการศึกษาเดิมต้องเปลี่ยนผู้ขอรับทุน เนื่องจากผู้ขอรับทุนเดิมลาออก ไม่ศึกษาต่อ ไปประกอบอาชีพ ประพฤติตนผิดระเบียบวินัย หรือ ผู้ขอรับทุนเดิมสละสิทธิ์ในการขอรับทุน) ที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม จะได้รับธนาณัติทุนการศึกษา ภายในเดือน พฤษภาคมของทุกปี
–    นักเรียนหรือนักศึกษา (ประเภททุนต่อเนื่อง) ที่จะไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาใหม่ จะได้รับธนาณัติทุนการศึกษา ภายในเดือน กรกฎาคมของทุกปี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งธนาณัติทุนการศึกษาไปยังสถาบันการศึกษาแห่งใหม่
–    นักเรียนหรือนักศึกษา (ประเภททุนใหม่) จะได้รับธนาณัติทุนการศึกษา ภายในเดือน กรกฏาคมของทุกปี
10หลักเกณฑ์อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกปี?
บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติการให้ทุนต่อเนื่องในแต่ละปีดังนี้ คือ
–    ระดับผลการเรียนของแต่ละปี หรือ ผลการประเมินช่วงชั้น
–    ความประพฤติที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
–    ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯได้จัดขึ้น
–    ความมีวินัยในการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา
–    ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติตามระเบียบการขอรับทุนการศึกษาทุกประการ
–    ความมีวินัยในการติดตามและจัดส่งเอกสารประจำปี “แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบขั้นอุดมศึกษา” และเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
11เป็นนักเรียนทุนจะได้อะไรบ้าง?
•    เงินทุนสำหรับใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
•    อบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา
•    การฟังบรรยายจากวิทยากรในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
•    เข้าค่ายลูกเสือ
•    วารสารฉลาดคิดส์ ปีละ 3 ฉบับ
•    นิตยสารนิวไลฟ์ ส่งตรงไปยังห้องสมุดโรงเรียน ปีละ 3 ฉบับ
•    บวชภาคฤดูร้อน ( นักเรียนชาย โดยทางโครงการทุนฯจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบวช)
12ร่วมกิจกรรม สนุก ตอบคำถาม ผ่านสื่อใดได้บ้าง?
•    นิตยสาร ฉลาดคิดส์ (คอลัมน์ เวทีทัศนะ – สนามคนเก่ง)
•    Website
•    Facebook
13อยากมาอบรมจริยธรมและทัศนศึกษา ต้องทำอะไร?
•    ติดตามกำหนดการจัดกิจกรรมจากทางโรงเรียน (โครงการทุนฯ ส่งเอกสารให้โรงเรียนช่วงเดือนมกราคม)
•    นักเรียนนำเอกสารขออนุญาตให้ผู้ปกครองยินยอม และนำเอกสารมาส่งให้ ครูที่โรงเรียนเพื่อรวบรวมส่งให้ทางโครงการทุนฯ เพื่อเป็นการจองสิทธิ์สำหรับอบรมจริยธรรมส่งเอกสารไม่เกินเดือนมีนาคม
•    เตรียมสิ่งขอที่จำเป็นตามเอกสารที่ส่งให้
14เอกสารใบรายการใช้จ่ายเงิน เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง?
อธิบายการใช้เงินอย่างละเอียด โดยให้ตรงกับยอดเงินที่ถอนออกจากบัญชีธนาคาร เช่น ถอนเงินจากบัญชี จำนวน 5,000 บาท

นำเงินไปใช้
วันที่ 05/06/57 ซื้ออุปกรณ์การเรียน จำนวน    1,500 บาท
วันที่ 10/06/57 ซื้อชุดนักเรียน จำนวน    1,000 บาท
วันที่ 10/07/57 ซื้อรองเท้านักเรียน จำนวน      500 บาท
วันที่ 18/11/57 ค่าเทอม จำนวน    1,000 บาท
วันที่ 20/12/57 ซื้อของใช้ส่วนตัว จำนวน    1,000 บาท
      รวมเป็นเงิน       5,000 บาท


**อย่าลืมเก็บใบเสร็จการใช้เงินแนบส่งมาด้วยทุกครั้งที่ต่อทุนต่อเนื่อง*
15โรงเรียนเมื่อได้รับธนาณัติแล้วต้องดำเนินการอย่างไร?
เอกสารที่สถาบันการศึกษาและนักเรียนทุนต้องนำส่งคืนให้บริษัทฯ หลังจากได้รับธนาณัติแล้ว ดังนี้
1.    จดหมายตอบขอบคุณจากสถาบันการศึกษา (เขียนตามแบบตัวอย่างที่บริษัทฯ ได้ส่งให้)
2.    ใบสำคัญรับเงิน
3.    สำเนาสมุดเงินฝาก หน้าที่แสดงชื่อ และ หมายเลขบัญชีของนักเรียนทุนฯ และ สำเนาบันทึกบัญชีที่แสดงการรับเงินทุนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
4.    สำเนาผลการเรียน ของภาคเรียนสุดท้ายของปีที่ผ่านมา หรือ สำเนาผลการประเมินช่วงชั้น
5.    สำเนาใบรายงานประจำตัวนักเรียนทุนฯ ในกรณีที่มีแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
16เอกสารต่างๆ จะขอแบบฟอร์มได้จากที่ไหน?
ดาวน์โหลด เอกสารที่ www.thaicity4social.com ในหัวข้อ เอกสารนร.ทุนฯ
17พบปัญหาเรื่องทุนการศึกษา หรือยังหาคำตอบไม่ได้ทำอย่างไร?
•    โทรมาที่เบอร์ 091-119-8101 หรือ
•    อีเมล์ csr@thaicity.co.th
•    ส่งข้อความมาที่เฟซบุ๊คของเรา โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า ---> INBOX
18ทำไมถึงอยากให้ออมเงินโดยมีใบรายการใช้จ่ายเงินให้น้องๆ บันทึก?
1.    เพื่อให้เกิดวินัยการใช้เงิน และเห็นคุณค่าความจำเป็นที่ต้องจ่ายไป
2.    เพื่อให้น้องๆ มีเงินออมไว้ใช้ในยามจำเป็น เช่น การป่วยไข้ของนักเรียนทุนฯ
3.    เพื่อให้มีเงินออมสำหรับระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่อาจจะต้องใช้เงินจำนวนมาก เช่น การเรียนแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เหล่านี้ต้องมีค่าอุปกรณ์ หรือเพื่อเรียนเสริมทางด้านภาษาเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น