รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แสดงความคิดเห็น หัวข้อ “สิ่งที่อยากให้บ้านเกิดฉันเป็น” คอลัมน์ เวทีทรรศนะ วาทะนักเรียนทุน ฉบับที่ 47
20/07/2018
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แสดงความคิดเห็น หัวข้อ “สิ่งดีๆ ที่ฉันอยากจะทำ” คอลัมน์ เวทีทรรศนะ วาทะนักเรียนทุน ฉบับที่ 48
02/11/2018
Show all
หัวข่าว-01 จบค่ายอุดม 020202-01

เฉลยคำถามจากคอลัมน์ “สนามคนเก่ง” ในวารสารฉลาดคิดส์ ฉบับที่ 47

 1. บอกส่วนประกอบของน้ำอัดลมมา 2 อย่าง

ตอบ น้ำ สารให้ความหวาน หัวเชื้อ การอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เอทิลีนไกลคอล คาเฟอีน วัตถุกันเสีย กรด ( ฉลาดคิดส์ ฉบับที่47 หน้า 47-48)

 1. บอกวิธีจัดมุมทำงานของน้องมาคร่าวๆ

ตอบ มีโต๊ะทำงานที่นั่งสบาย มีแสงพอเหมาะ อากาศถ่ายเท มองเห็นวิวนอกหน้าต่าง  (ฉลาดคิดส์ ฉบับที่47 หน้า 5-6)

 1. บอกศัพท์เศรษฐกิจพอเพียงมา 1 คำ

ตอบ Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง (ฉลาดคิดส์ ฉบับที่47 หน้า 7-8)

รายชื่อนักเรียนทุนฯ ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และตรงใจ ดังนี้

 1. ณัฐนิชา ศรีวิเชียร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. รัตติกานต์ กาดี โรงเรียนบ้านเลโคะ
 3. วีรศักดิ์ ไสวบุษบา โรงเรียนบ้านเลโคะ
 4. หยาดฟ้า คีรีสุวรรณกุล โรงเรียนสรรพวิทยา
 5. ราชันย์ ทองมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 6. อังคนา ใจใฝ่สันติ โรงเรียนบ้านเลโคะ
 7. ศิริพรรณ สิริเสริมใบบุญ โรงเรียนบ้านเลโคะ
 8. กิตติมา สิริประเสริฐคีรี โรงเรียนบ้านเลโคะ
 9. พรธิดา อมรใฝ่ประยูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 10. อรนิช กำเหนิดผล โรงเรียนวรนารีเฉลิม

สำหรับของรางวัล ทีมงานกำลังจัดส่งไปให้นะคะ รอรับที่สถานศึกษาได้เลยค่ะ