วัตถุประสงค์ของการทำวารสารทุนการศึกษาฯ

วารสารทุนการศึกษา 'ฉลาดคิดส์' ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น ด้วยแนวความคิดที่ต้องการ ฝึกฝนให้นักเรียนทุนฯ ทุกคนมีอุปนิสัยรักการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องทั้งใน และนอกตำราเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือที่ได้รับจากสถานศึกษาและให้นักเรียนทุนฯ ได้รับข่าวสารของการดำเนินโครงการทุนฯและข่าวสารของนักเรียนทุนฯ ด้วยกัน ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นเวทีให้นักเรียนทุนฯ ได้แสดงศักยภาพทางความคิด และอื่นๆ พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความยินดีต่อนักเรียนทุนฯ ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างโครงการทุนฯและนักเรียนทุนฯ ทุกคน