กิจกรรม “ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน”
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม. วันที่ 25 ตุลาคม 2561
02/11/2018
กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 5
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
17/05/2019
Show all
หัวข่าว จปล่อยกุ้งคืนเล-01

กิจกรรม “ปล่อยกุ้งคืนเล” โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


         

ปัจจุบัน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นปัญหาหนึ่งที่ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ในระดับชุมชน และระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลได้มีการจัดทำนโยบายต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไข ซึ่งได้สนับสนุนการดำเนินงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงระดับชุมชน   ซึ่งหมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรง แต่ด้วยการนำของผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และความร่วมมือกันหลายฝ่าย จึงร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนขึ้น เพื่อเป็นศูนย์สำหรับศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และเป็นพื้นที่ศึกษาการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้เรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการจัดการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะแรกของโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน คือ การปักไผ่ชะลอคลื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชะลอคลื่น ไม่ให้มากระทบกับชายฝั่งอย่างรุนแรงและทำให้สูญเสียพื้นดินชายฝั่ง และช่วยกักเก็บตะกอนไว้สำหรับการปลูกป่า และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด นำทีมโดยคณะศิษย์เก่าโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ที่มีจิตอาสา จัดกิจกรรม ปักไผ่ชะลอคลื่น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วยฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง และลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่  ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น ทำให้พื้นที่บริเวณที่ดังกล่าวเกิดการสะสมของดินตะกอน และมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำเร็จ และความตั้งใจดีมีจิตอาสาของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ จึงจัดตั้งโครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ขึ้นในปี 2560 เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการจัดการฟื้นฟูชายฝั่งอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมาย คือปลูกป่าชายเลน 50,000 ต้น ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2570 (พ.ศ. 2561 ปลูกแล้ว รวม 15,500 ต้น) เพื่อรักษาหน้าดิน และดินตะกอน ให้เกิดเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ คืนสู่ทะเล (และอื่นๆ ตามความเหมาะสม)ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในระบบนิเวศ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่สืบไป

และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ  โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้จัดกิจกรรม ปล่อยกุ้งคืนเล ขึ้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร ในการร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งขาว จำนวน 2 ล้านตัว คืนสู่ทะเล ให้เติบโตในแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และสามารถขยายพันธุ์เพิ่มประชากร คืนความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลต่อไป

 

ติดตามกิจกรรมได้ที่
Website : http://thaicity4social.com/
Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด