กิจกรรม “HUGนี้ไทยซิตี้ให้น้อง”
06/12/2019
Show all

ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม”

กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ วัดศรีไตรภูมิ อ.เมือง จ.ลำปาง

กิจกรรมครั้งนี้โครงการทุนฯ ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์ บวรวิทย์ รตนโชโต,ดร. เป็นหัวหน้าพระวิทยากรในการอบรม แนะแนวสามเณรทุนฯ และร่วมจัดหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรทางธรรมและวิทยากรโลกภายนอกที่มาเติมเต็มทักษะความรู้ และแนวคิด เพื่อให้สามเณรทุนฯ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของศาสนทายาทในพระพุทธศานา ให้สามเณรทุนฯ ได้มีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ สามารถสืบต่อศาสนาได้อย่างเป็นผู้รู้ ทั้งทางโลก และทางธรรม อย่างถ่องแท้ และสามารถเผยแพร่แสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้

วันเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนฯ ให้เกียรติในการเปิดกิจกรรม โดยได้ย้ำแนวคิดเรื่องความสำคัญของการการศึกษา ว่าแม้จะอยู่ในสมณะเพศ สามเณรทุนฯ ควรหมั่นหาความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว อีกทั้งยังมุ่งหวังให้สามเณรทุนฯ ได้นำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ให้แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อไปสู่หนทางดับทุกข์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สามเณร_๑๙๑๒๑๗_0008 - Copy
สามเณร_๑๙๑๒๑๗_0007

ภายในกิจกรรม นอกจากจะมีการบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์หลากหลายสาขาทั้งทางโลกและทางธรรมแล้ว โครงการทุนฯ ยังจัดให้สามเณรได้ทัศนศึกษา ณ มิวเซียมลำปาง เพื่อเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรียนพื้นฐานการอ่านเขียนอักษรธรรมล้านนา นอกจากนี้ พระอาจารย์บวรวิทย์ ยังได้พาสามเณรทุนฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตลำปาง และสักการะพระธาตุลำปางหลวง ,หลวงพ่อเกษม เขมโก ,เรียนรู้เรื่องไฟจากฟ้า พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เดินธรรมยาตราไปนั่งสมาธิ ถามตอบปุจฉา-วิปัสนา และบวชป่าบนดอยปัง เพื่อให้สามเณรได้เจริญสติ อยู่กับปัจจุบัน และสามารถนำข้อผิดพลาดในอดีตมาปรับให้เป็นประสบการณ์ให้แก่ตนเอง และพุทธศาสนิกชน ต่อไป

Untitled-2-02
Untitled-2-01
Untitled-2-03
Untitled-2-04

ขอให้ต้นกล้าทางธรรมเล็กๆ ในวันนี้ จงเป็นต้นไม้ใหญ่สืบต่อเป็นศาสนทายาท ในพระพุทธศาสนา ต่อไป

สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด