หนึ่งในความภูมิใจของเรา ก็คือ การจุดประกายความคิดให้กับศิษย์เก่านักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ในการเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือสังคมต่อไป ไม่ว่าในด้านใด โดยร่วมช่วยกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ด้วยจิตใจแห่งความเสียสละในบทบาทแห่งการเป็นผู้ให้กับน้องๆ นักเรียนทุนฯ รุ่นต่อไป รวมถึงสังคมและประเทศไทย เพื่อแสดงให้ส่วนรวมได้เห็นว่า บทบาทของคนดีมีคุณธรรมพร้อมมีส่วนช่วยในการมุ่งหน้าต่อไป ควรยึดหลักส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

ชมรมศิษย์เก่านักเรียนทุน กรุงไทยการไฟฟ้า

ความเป็นมา


บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นเยาวชนของชาติเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและชีวิตที่ดี และการร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ก้าวหน้าและแข็งแกร่ง โดยมีความหวังว่า “โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด” จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดให้กับศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ในการเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือสังคมต่อไป ไม่ว่าในด้านใด โดยร่วมช่วยกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ด้วยจิตใจแห่งความเสียสละในบทบาทแห่งการเป็นผู้ให้ โดยทางบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนการทำงานของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ในการให้คำแนะนำถึงแนวทางการทำงานในเบื้องต้น เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการดำเนินงานชมรมศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่านักเรียนทุน กรุงไทยการไฟฟ้า


วันก่อตั้ง


30 มีนาคม พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่า
  2. เพื่อร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของชมรมฯ
  3. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม
  4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมฯ กับบริษัทฯ
  5. เพื่อป็นแกนกลางระดมสรรพกำลังของศิษย์เก่าฯ

เรื่องราวและแรงบันดาลใจ
จากศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า