จุดเริ่มต้นจากก้าวแรก

ธรรมชาติของทุกชีวิต ทุกการกระทำ ทุกเรื่องที่ยิ่งใหญ่... มักเริ่มต้นมาจากเรื่องเล็กๆ หรือ จุดเล็กๆ เสมอ...
จากความคิดและความตั้งใจดี ที่อยากจะเห็นสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะในสังคมที่ไร้โอกาส เช่น ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญแบบในเมืองหลวง
แรกเริ่มอาจเป็นแค่หนึ่งความคิด จากสองมือ ก็เริ่มแตกยอด ขยายตัวและกิ่งก้านออกไปในหลากหลายทิศทาง
หลายคนที่ไม่เคยทำอะไรเช่นนี้ ก็เริ่มลุกขึ้นมาทำประโยชน์ให้ คนอื่นบ้าง ไม่ว่าจะช่วยได้เล็กๆ น้อยๆ หรือ ยิ่งใหญ่แค่ไหน
ทั้งเรื่องการศึกษาเล่าเรียน การทำมาหากิน สร้างอนาคต สร้างชีวิต และครอบครัว เป็นการร่วมใจร่วมแรงกันที่จะทำให้สิ่งที่ตนเองเชื่อและศรัทธาอย่างแท้จริง


ใน ปีพ.ศ. 2535 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจครบ 20 ปี จึงได้จัดทำโครงการการกุศลขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยใช้ชื่อว่า “โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและชนบทที่ห่างไกล เนื่องจากเล็งเห็นว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางสังคม ขาดแคลนปัจจัยสำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนและการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสมอง โดยที่ผ่านมา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมมากมาย ภายใต้โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้ ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ วัสดุครุภัณฑ์ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การติดตั้งระบบไฟฟ้า รวมทั้งในรูปแบบของเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มองเห็นว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่กำลังมองหาโอกาส เป็นโอกาสจากผู้ที่มี มอบให้ผู้ที่ขาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังใจ กำลังกาย กำลังทรัพย์ หรือกำลังศรัทธา เรามองว่าการให้โอกาสคือ การสร้างคนดี สิ่งดีๆ ให้บ้านเมือง สร้างความคิดดีๆ ที่จะทำให้เมืองไทยเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาหาความรู้ นับเป็นโอกาสที่เสมือนจุด เริ่มต้นของชีวิตก็ว่าได้ บริษัทฯ จึงตั้งใจที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนทั้งราชอาณาจักร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2544 และยังเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ที่นักเรียนผู้รับทุนจะสามารถศึกษาได้ โดยไม่ต้องใช้ทุนคืนให้แก่บริษัทฯ และเรายังปลูกฝังพัฒนาความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ศีลธรรม จริยธรรม และแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

แค่ได้ให้โอกาสคนอื่น
ก็เหมือนตัวเราเองก็ได้รับโอกาสเช่นกัน...”โอกาส” นั้นก็คือ ช่วงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้ในฐานะผู้ให้บ้าง แม้อาจจะน้อยนิด แต่การเรียนรู้คือสิ่งที่ดีเสมอสำหรับชีวิตคนเรา ยิ่งเป็น “โอกาส” ที่ได้มอบให้กับคนดีๆ หรือเด็กดีๆ ที่ถวิลหาโอกาสมาชั่วชีวิต

นโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม CSR

คิดบวก ทำบวก เพื่อเด็กๆและสังคมไทย

นักสร้างที่แท้จริง

จากหนึ่งความคิดดีๆ สู่การเดินทางเพื่อการสร้างที่แท้จริง อยากให้ทุกคนคอยเตือนและสอนตัวเองอยู่เสมอ นั่นคือ เรื่องธรรมะ เพราะชีวิตกับธรรมะจะเดินคู่กันเสมอ การเรียนรู้ เรื่องของโลก
คือ การแสวงหาความรู้ในทุกด้านๆ อย่างไม่ปิดกั้น แต่ไม่ได้แปลว่าต้องทำทุกอย่างเหมือนกับที่โลกเป็นอยู่ในปัจจุบัน

น้อมนำธรรมสู่ต้นกล้า

“การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อเยาวชน นอกจากจะต้องมีวิชาความรู้แล้ว การปลูกฝังให้เขารู้จักคิดเป็น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิต เพราะเด็กควรรู้จักความสุขจากการเป็นผู้ให้ เพื่อให้กับสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ ทั้งครอบครัว และประเทศ”


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ที่ปรึกษาทางธรรม โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

จากใจผู้บริหาร

ผมอยากให้ชีวิตลูกๆ ทั้งหลาย มีชีวิตที่สมบูรณ์
สมบูรณ์ทั้งในเรื่องความรู้ สมบูรณ์ทั้งในเรื่องศีลธรรม
สมบูรณ์ในเรื่องการใช้เงินและอดออม สมบูรณ์ทั้งในเรื่องสำหรับโลกกว้าง

ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

Thaicity เมื่อกลับมานึกถึง “วันแรก” ที่คิดถึงเรื่องโครงการต่างๆ ใจจริงไม่ได้คิดว่าจะทำมาได้ถึงขนาดนี้ ถ้าทำเพียงลำพัง เพราะคิดว่าสิ่งที่อยากคิดและอยากทำนี้ มันใหญ่เกินตัว มันต้องการพลังใจ และพลังกายอย่างมาก ทุ่มเททำอย่างเต็มที่ “วันนี้” วันที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ ทำให้เด็กๆจำนวนมากมายได้มีการศึกษา ได้ช่วยสังคม ช่วยชุมชนมาได้ ผมต้องขอบคุณ ทีมงานทุกท่าน ที่ได้มีส่วนช่วยสร้างให้ความคิดดีๆอย่างนี้แข็งแรง และยืนมาได้ถึงปัจจุบัน ผมหวังไว้ว่า “วันหน้าและวันต่อๆไป” สิ่งดีๆ ที่พวกเราร่วมกันสรรสร้าง จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ จะต้องดำเนินต่อ ไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นการสร้างคนดีให้สังคมไทยต่อไป


ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

Thaicity เป็นความปลิ้มปิติอย่างมาก ที่เห็นโครงการดีๆ อย่างโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เจริญเติบโตมา พร้อมๆ กับเด็กที่ทางเราให้การสนับสนุน เป็นการเติบโตที่น่า ชื่นชมอย่างมาก ไม่ใช่เพราะความใหญ่โต หรือ นับเป็นตัวเงิน หากแต่ ที่น่ายินดี คือ มีคนจำนวนมากมายนักที่เริ่มมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนการศึกษาอย่างแท้จริง รวมถึงการเรียนการ สอนธรรมะ ที่ทางโครงการทุนฯ พากเพียรพยายามที่จะเสริมคุณธรรมเหล่านี้เข้าไปในตัวเด็กๆ ทีละเล็กละน้อย วันนี้ ดิฉันรู้สึกภูมิใจและพร้อมที่จะทำใน สิ่งที่สร้างสรรค์ เพื่อมอบคุณภาพทางการศึกษา ไปพร้อมๆกับคุณธรรมในใจของเด็กๆ ต่อไป


สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
ประธานคณะดำเนินดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด